Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
06 feb 2023
Productnummer
2023-004

Op vraag van minister Zuhal Demir gaf de Minaraad, samen met SERV en SALV, advies over het “besluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten”. Door het opzetten van peilbeheer wil de Vlaamse Regering verdroging aanpakken, wateroverlast tegengaan en daarbij rekening houden met de noden vanuit het landgebruik in het betreffende gebied.

De Raden steunen het opmaken van peilbesluiten, vanuit de visie dat het bereiken van een goede kwantitatieve toestand van watersystemen een gemeenschappelijk belang is. Ze vinden de voorgestelde processen goed, maar hebben tegelijk grote vragen bij de aanwezige capaciteit en de voorgestelde timing. Daarom vragen ze om een beslissing over de aangekondigde rationalisering in het waterbeheer, en om te verzekeren dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn. Ze verduidelijken ook waar er verder gebouwd kan worden op gemaakte afspraken. De Raden vragen om het toepassingsgebied te verduidelijken, én om aan te geven welke instrumenten zullen ingezet worden in die gebieden die er niet onder vallen.

Verder doen de Raden aanbevelingen over de onderbouwing van de taakstellingen en de kwaliteit van de participatieprocessen. Ze dringen aan op goede afspraken tussen waterbeheerders en een sterkere link met het beheer van de bevaarbare waterlopen. Ze willen ook een opheldering over hoe compensaties voor waardevermindering of opbrengstderving zijn geregeld.

In een breder perspectief vragen de Raden om meer samenhang in het regelgevend kader. Ze willen duidelijkheid over de link tussen de taakstellingen en de milieukwantiteitsdoelstellingen uit het waterwetboek, en over de relatie tussen peilbeheer en een aantal andere initiatieven. Tenslotte adviseren de Raden om verder in te zetten op wetsintegratie.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Advies over het peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

Download (grootte: 378.7 KB, type: application/pdf)