3de Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2020-2027 (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
11 mrt 2021
Productnummer
2021-007

De Minaraad, SALV en SERV formuleerden een gezamenlijk advies over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Ze gaan daarbij uit van het gezamenlijk maatschappelijk belang van het bereiken van de “goede toestand” in de waterlichamen.

Ze betreuren, gelet op de bijkomende uitdagingen inzake klimaatverandering, het verlaagde ambitieniveau van het plan en schuiven zes hefbomen naar voor om structureel stappen vooruit te kunnen zetten in het waterbeleid: (1) realisatie van de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; (2) tempoversnelling in uitbouw van blauwgroene infrastructuur; (3) verbetering van governance en financiering van waterzuivering; (4) doorwerking van de doelen in het erosiebeleid, Mestactieplan en Gemeenschappelijk landbouwbeleid; (5) integrale aanpak van diffuse bronnen en (6) een strategische en beter geïntegreerde aanpak van het probleem van waterschaarste en droogte.

In hun 72 pagina’s tellend advies gaan de drie adviesraden grondig en uitvoerig door op deze randvoorwaarden en op wat dit volgens hen impliceert voor de voorliggende ontwerpplannen. Ze formuleren daarbij aanbevelingen over de prioriteiten, het gebruik van uitzonderingen, het maatregelenprogramma, de financiering en enkele aspecten inzake governance.

De Minaraad bracht over dit thema ook een briefing nota uit. Met dit kennisdocument wordt een synthese geboden t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad en betreft de maatregelen en acties in de SGBPIII die te maken hebben met blauwgroene infrastructuur.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16

: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Advies 3de Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2020-2027

Download (grootte: 1.1 MB, type: application/pdf)

Briefing nota over Groenblauwe infrastructuur in de SGBPIII

Download (grootte: 366.3 KB, type: application/pdf)