De derde waterbeleidsnota (2020-2025) (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
23 mei 2019
Productnummer
2019-009

De Minaraad, SERV en SALV hebben in consensus een uitgebreid advies opgesteld over het ontwerp van derde waterbeleidsnota. Die waterbeleidsnota schetst de grote lijnen van het waterbeleid voor de komende jaren in Vlaanderen. De nota is opgesteld door de coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW), en moet door de volgende Vlaamse Regering worden goedgekeurd. Daarna wordt het de leidraad voor de opmaak van de derde stroomgebiedsbeheerplannen, die de maatregelen zullen bevatten om de doelen te behalen van de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn. Er tekenen zich een aantal duidelijke trends af in het waterbeleid, waar de raden op inspelen.

Meer betrokkenheid van de actoren

De afgelopen jaren zijn veel inspanningen gedaan om de doelgroepen beter te betrekken bij het waterbeleid. De raden appreciëren die inspanningen uitdrukkelijk, en doen verbetersuggesties op basis van hun ervaringen daarin. Ze vragen om de stakeholders verder te betrekken bij beleidsvoorbereiding en -evaluatie, en dit vanuit een open houding.

Meer aandacht voor droogteproblematiek

De raden steunen de integratie van het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan in de komende stroomgebiedsbeheerplannen. Ze vragen om een analyse van de problematiek toe te voegen aan de waterbeheerkwesties. Alleszins is er doortastende inhaalbeweging nodig inzake het ter beschikking stellen van data en indicatoren.

Sterker inzetten op bronmaatregelen

Zowel in het overstromingsbeleid als in het droogtebeleid dringen de raden aan op meer bronmaatregelen. Ze willen sterker doen inzetten op infiltratie in het bebouwd gebied, en menen dat ook in het erosiebeleid nog vooruitgang kan geboekt worden. Meer inspanningen zijn ook nodig om te komen tot een daling van het primaire watergebruik, onder andere door het grondwaterbeleid verder te zetten en krachtdadiger op te treden tegen illegale winningen. De raden vragen ook een concreet engagement van de drinkwaterbedrijven om lekverliezen tegen te gaan.

Gebiedsgericht werken

Doorheen de waterbeleidsnota wordt duidelijk dat er veel meer gebiedsgericht zal (moeten) gewerkt worden in het waterbeleid. De raden ondersteunen die benadering en formuleren aandachtspunten inzake betrokkenheid, efficiëntie door integratie en coördinatie, neutraliteit en slagkracht in mensen en middelen. Ze bevelen aan om wat dit betreft nieuwe beleidsarrangementen en vormen van cofinanciering uit te testen. Het kan nuttig zijn om de instelling van een synergiefonds te overwegen dat gebiedsgerichte samenwerking concreet beloont.

Samenwerking met andere beleidsdomeinen

De raden steunen het voornemen om de afstemming met beleid inzake landbouw, ruimtelijke ordening, natuur, bodem & erosie te verbeteren, maar ze vragen om ook afstemming te zoeken met de beleidsvelden mobiliteit, innovatie, economie en klimaatmitigatie (”Land Use, Land Use Change and Forestry”). Voor het natuurbeleid wijzen ze op de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de beschermde gebieden en de financiering hiervan De raden schetsen de gewenste relatie tussen de evaluatie van MAP6, de voorbereiding van het stroomgebiedsbeheerplan, de integratie met bestaand beleid (mest, erosie, …) en de link met de gebiedsgerichte werkingen.

Ruimtelijke ordening en groenblauwe dooradering

Omdat een betere ruimtelijke ordening belangrijk is voor het waterbeleid, moeten de doelstellingen van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. Zo moet er meer ingezet worden op groenblauwe aders, omdat deze op meerdere vlakken (structuurkwaliteit, waterkwantiteit en waterkwaliteit) baten kunnen bieden. De raden vragen om hiervoor een instrumentarium te ontwikkelen dat terdege rekening houdt met de zone-eigen activiteiten van het gebied dat dooraderd wordt.

Hervormingen in de waterzuivering

De raden steunen de aanpak die in de waterbeleidsnota wordt voorgesteld om het waterzuiveringsbeleid te verbeteren, via onder andere asset management, gebiedsgerichte (her)prioritering van investeringen en handhaving van de correcte privé-waterafvoer. Ze steunen ook het principe van een tariefregulering voor de afvalwaterketen, maar vragen wel garanties inzake de aanwending van de saneringsbijdragen en wijzen op de noodzaak van de vastlegging van de algemene middelen om tarieffluctuaties te vermijden. De rol en functie van de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen moet worden bijgestuurd.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

De derde waterbeleidsnota (2020-2025)

Download (grootte: 530.8 KB, type: application/pdf)