Besluit tijdelijk handelingskader PFAS (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
06 feb 2023
Productnummer
2023-005

De Minaraad en de SERV brachten advies uit over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een tijdelijk handelingskader voor het
gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen en voor de invulling van het saneringscriterium, vermeld in artikel 19, §1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, voor PFAS-houdende bodem.

Het besluit stelt een tijdelijk handelingskader vast voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen bij grondverzet (bijvoorbeeld bij het opmaken en beoordelen van
technische verslagen en van aanvragen tot grondverzettoelating), en voor de beoordeling van het saneringscriterium “duidelijke aanwijzing van ernstige bodemverontreiniging” (artikel 19, § 1 van het Bodemdecreet) bij bodemonderzoeken (oriënterend, beschrijvend en verkennend) met vaststelling van een PFAS-verontreiniging.

De Minaraad en de SERV vinden de aandacht voor PFAS terecht en onderschrijven de urgentie van de PFAS-aanpak. De Raden appreciëren het dan ook dat de Vlaamse Regering werk maakt van een normenkader om de PFAS-problematiek aan te pakken en dat voorafgaand heel wat studiewerk werd verricht in dit verband. Een normenkader voor bodemsanering en grondverzet biedt duidelijkheid en rechtszekerheid aan de hele sector op termijn.

Wel is het belangrijk dat de regeling op gezette tijden geëvalueerd en desgevallend bijgesteld zal worden. De Raden formuleren in die optiek vragen, bemerkingen en/of suggesties bij de milieu-effect-inschatting, bij de codes van goede praktijk, bij de jaarlijkse evaluatie, bij de uitvoeringsmodaliteiten en bij het Europese kader en de interpretaties en consequenties hiervan.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39


Downloads

Advies over het besluit tijdelijk handelingskader PFAS

Download (grootte: 393.4 KB, type: application/pdf)