Besluit beheerdoelstellingen voor oppervlaktewaterkwantiteit (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
22 okt 2015
Productnummer
2015-024

De Minaraad en de SERV beslisten gezamenlijk te adviseren over de adviesvraag over het besluit, dat aan hen beide werd voorgelegd. De laatste jaren hebben de raden adviezen over het waterbeleid bijna altijd gezamenlijk met de SALV vastgesteld. Daarom sloot de SALV zich op eigen initiatief aan bij het gezamenlijke advies.

Het besluit voorziet in een aanvulling van VLAREM II en voorziet zowel voor overstromingsrisico’s als voor watertekort oppervlaktewaterkwantiteitsdoelstellingen. Het legt daarvoor criteria vast en voorziet afwegingskaders voor hun beoordeling. De inhoud van het besluit was eigenlijk ook al opgenomen in de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Maar daar zijn de raden toen niet op ingegaan in hun gemeenschappelijk advies. Nu doen ze dat wel.

Iedere verdere concretisering van een Vlaams oppervlaktewaterkwantiteitsbeleid wordt door de Raden verwelkomd. Maar, in het bijzonder m.b.t. watertekort, denken de Raden dat de kennis nog te beperkt is, het beleid onvoldoende ver ontwikkeld is en de meeste sectoren niet voorbereid zijn om nu dat beleid al te verankeren in VLAREM II. Ook inzake watertekort is er onzekerheid of de belangen van alle sectoren voldoende meegenomen zijn. Hoe is bovendien een evenwichtige behandeling van de sectoren mogelijk zolang niet alle indicatoren uitgewerkt zijn? Een ander probleem is het ontbreken van een betrokkenheid van de middenveldorganisaties van de sectoren bij de voorbereiding van de indicatoren en de afwegingskaders. De Raden wijzen ook op het belang van de vergelijking van de toestandbeoordeling bij andere partnerlanden en –regio’s van de ISC EN IMC.

De Raden stellen voor om het besluit pas na de goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen te agenderen en ondertussen het ontbrekende overleg met het middenveld voor te bereiden en te laten plaatsgrijpen. Zij reiken een aantal elementen aan waarmee bij de afhandeling van het besluit rekening moet worden gehouden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Besluit beheerdoelstellingen voor oppervlaktewaterkwantiteit

Download (grootte: 87.2 KB, type: application/pdf)