Ontwerp scheepvaartdecreet

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2021
Productnummer
2021-004

Op donderdag 28 januari 2021 bracht de Minaraad advies uit over het scheepvaartdecreet. Naast enkele vragen tot verduidelijking, gaat de Raad in op vier inhoudelijke aspecten:

De Raad vraagt om te motiveren waarom met dit ontwerpdecreet wordt gekozen voor een principieel monofunctionele aanpak (met name de functie scheepvaart), terwijl in het eraan voorafgaande basisdecreet voor integraal waterbeleid – het “Waterwetboek” – net uitgegaan wordt van de multifunctionaliteit van alle waterlopen – een aanpak die volgens de Raad meer recht doet aan de feiten en dan ook een meerwaarde biedt.

De Minaraad vraagt om de aanduiding van de waterwegen in de CEMT klassen(*) grondig te onderbouwen en te onderwerpen aan een openbaar onderzoek. Een dergelijke concrete keuze kan immers grote gevolgen hebben (financieel en voor de omgeving) als ze afwijkt van de huidige situatie.

Bij de voorgestelde wijziging aan het systeem van captatievergoeding – de vergoeding die men moet betalen wanneer men water onttrekt uit de waterloop – stelt de Raad voor om die regeling volledig te schrappen uit dit decreet. Immers, de sociale, economische en ecologische effecten van deze maatregel kunnen aanzienlijk zijn, maar zijn niet in beeld gebracht. Bovendien gaat het om een afzonderlijk systeem, terwijl er voor andere types waterlopen andere vergoedingensystemen gelden. In de plaats hiervan vraagt de Raad naar een proces dat moet leiden tot een verbeterde afstemming van het waterprijsbeleid (drinkwater, grondwater, oppervlaktewater) en een onderbouwing van de economische, ecologische en sociale gevolgen van de eventuele veranderingsvoorstellen. Bij dit hervormings- en harmonisatieproces moeten  de belanghebbenden betrokken worden. De Minaraad vraagt om de uitkomst van dat proces decretaal te verankeren in het Waterwetboek.

Voor de situaties waarbij er concrete captatiebeperkingen worden opgelegd, vraagt de Raad tenslotte om de adviesfunctie van de CIW en de coördinerende rol van de gouverneurs in de wetgeving te verankeren.

(*): De binnenvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses. Per klasse zijn de maximale afmetingen van de toegelaten schepen vastgelegd in functie van de hoogte van de bruggen, de diepgang en manoeuvreerbaarheid.
Meer info: Klik hier

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Downloads

Briefadvies ontwerp scheepvaartdecreet

Download (grootte: 516.7 KB, type: application/pdf)