Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet integraal waterbeleid met het oog op de omzetting van de Europese overstromingsrichtlijn (samen met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2010

Het Vlaamse Gewest kiest ervoor om de omzetting van de overstromingsrichtlijn te integreren in het decreet Integraal Waterbeleid. SERV en SAR Minaraad vinden dit positief. Naast de integratie op niveau van wetgeving wordt ook gekozen voor integratie op niveau van uitvoering, meer bepaald voor wat de opmaak van plannen betreft. Er wordt voorgesteld om de overstromingsrisicobeheerplannen te integreren in de stroomgebiedbeheerplannen. SERV en SAR Minaraad vinden het positief dat de integratie ook doorgetrokken wordt op deze andere niveaus.

De Vlaamse Regering kiest ervoor om de fase van voorlopige overstromingsbeoordeling over te slaan. De raden treden deze beslissing bij omdat er al veel voorbereidend werk verricht is.

Ten slotte vragen de SAR Minaraad en SERV om tijdig aan de voorbereiding van milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater te beginnen en de doelgroepen daarbij te betrekken.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet integraal waterbeleid met het oog op de omzetting van de Europese overstromingsrichtlijn

Download (grootte: 77.9 KB, type: application/pdf)