Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
19 mei 2009

Stroomgebiedbeheerplannen leggen de hoofdlijnen en de doelstellingen vast van het integraal waterbeleid voor de stroomgebieden in het Vlaamse Gewest (Schelde en Maas). Ze formuleren ook de maatregelen, middelen en vooropgestelde termijnen om de doelstellingen te bereiken.

De drie adviesraden Minaraad, SERV en SALV dringen in een gezamenlijk advies aan op een meer doelgerichte aanpak bij de selectie van maatregelen. Dit kan door prioriteiten te stellen zowel op niveau van de waterlopen als op niveau van probleemparameters. Kostenefficiëntie is voor de Raden het belangrijkste beslissingscriterium om maatregelen te selecteren en een hoger ambitieniveau (Pact 2020) te bereiken. De Raden vragen de regering ook om de opmaak van beheerplannen voor stroomgebieden, bekkens en deelbekkens te integreren in één planproces en duidelijke criteria vast te leggen voor de doorvertaling van algemene maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen naar concrete acties per bekken of deelbekken. De adviesraden vinden bovendien dat er dringend werk gemaakt moet worden van de huidige en toekomstige waterbalans van de belangrijkste waterlopen.

Ze vragen ook de criteria voor 'sterk veranderde' oppervlaktewaterlichamen te verfijnen en te streven naar gelijke milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater op basis van een wetenschappelijke consensus. De Vlaamse overheid hoort eveneens de presentatie van de monitoringresultaten te vervolledigen en te optimaliseren.

Ten slotte vragen de drie Raden om het maatregelenprogramma voldoende economisch te onderbouwen en te streven naar een duidelijke en volledige presentatie van de kosten en baten.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Gezamenlijk advies met SERV en SALV over de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas

Download (grootte: 113.7 KB, type: application/pdf)