Milieukwaliteitsnormen lucht en water (Vlarem)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
25 jan 2023
Productnummer
2023-003

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, beter gekend als VLAREM, wordt regelmatig bijgesteld door de Vlaamse Regering. Aldus legde minister Demir aan de Minaraad een wijzigingsbesluit voor dat vooral milieukwaliteitsnormen voor lucht en water actualiseert.

In het besluit worden vooreerst de bepalingen over de depositie (stofneerslag) van zware metalen gewijzigd. De Minaraad begrijpt dat dit nodig is, omdat overgegaan wordt naar een nieuwe bemonsterings- en analysemethode volgens een EN-norm. Hij vraagt daarbij wel om de afspraken in bestaande vergunningen te respecteren, tenzij zou overgegaan worden tot een evaluatie zoals voorzien in de regelgeving. Daarnaast vraagt de Raad om het studiewerk toe te lichten aan de actoren en om een redelijke overgangstermijn te voorzien voor de technische aanpassingen bij bedrijven.

Verder wordt er voor oppervlaktewater een afzonderlijk normenkader ingevoerd voor de grachten, die tot nu onder het kader van de kleine waterlopen vallen. Dit hangt samen met de intentie om deze grachten niet langer het statuut van ‘waterlichaam’ toe te kennen. De Raad vindt dat er eerst meer duidelijkheid nodig is over de gevolgen van die intentie, voor er stappen gezet worden om dit te faciliteren, en formuleert daarom een voorbehoud.

Tenslotte worden een aantal milieukwaliteitsnormen (MKN) aangepast die gelden in oppervlaktewater en waterbodems. De Minaraad apprecieert de vroege betrokkenheid bij het proces en de informatie die ter beschikking is gesteld, en formuleert enkele verbetervoorstellen bij die informatiefiches. De Raad vraagt ook om te motiveren waarom de normaanpassingen voor molybdeen en dimethoaat die zijn opgenomen in het goedgekeurde stroomgebiedbeheerplan, nu niet zijn weerhouden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over de milieukwaliteitsnormen lucht en water

Download (grootte: 320.4 KB, type: application/pdf)