Beleidsprogramma “Op weg naar circulair bouwen 2022-2030”

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
14 okt 2021
Productnummer
2021-025

De Minaraad stelde in consensus een advies vast over het beleidsprogramma ‘op weg naar circulair bouwen’. De Raad apprecieert het goed doorgesproken en rijp karakter van dit ontwerpprogramma, maar vraagt ook om het gevoerde overleg verder te zetten en om te zorgen voor een passende cijfermatige onderbouwing. De algemene accentverschuiving richting circulaire economie is correct en de nodige transversale verbanden zijn aanwezig – maar deze hadden explicieter gekund. Alleszins moeten bij de uitrol van dit programma het sociale aspect, het business-aspect en het arbeidsaspect goed voor ogen worden gehouden. 

De gestelde doelen voor 2050 worden onderschreven, maar vormen een grote uitdaging. Bij de doelbepalingen voor 2030 apprecieert de Minaraad het relatief concrete karakter ervan, maar vragen meer duidelijkheid bij het begrip “hoogwaardig gebruik”. Vanuit de noties “materialenvoetafdruk” en “koolstofafdruk” zou kunnen worden bekeken hoe bijgedragen wordt aan het in het VEKP opgenomen doel om de materialenafdruk van de Vlaamse consumptie met 1/3 te verminderen. 

In dit advies worden de negen werven die voorgesteld worden met dit ontwerpprogramma elk kort besproken. Algemeen is de bedenking dat er misschien een tiende werf had moeten voorgesteld worden, m.b.t. “asset management” van het patrimonium. De basishouding bij de bespreking van de onderscheiden werven is dat de Raad enerzijds pleit voor het maken van vooruitgang, en anderzijds ook waarschuwt voor overdreven administratieve lasten. De Raad onderschrijft de voornemens inzake de verdere uitbouw van het materialenpaspoort en wat betreft het in het vooruitzicht gestelde M-peil. 

Afsluitend steunt de Raad de voornemens inzake samenwerking. De dialoog moet van zo’n kwaliteit zijn, dat er in gezamenlijk overleg effectief en efficiënt kan omgegaan worden bij onverwachte ontwikkelingen. Wat het financieringsvraagstuk betreft, kijkt de Raad met belangstelling uit naar de werkzaamheden van de in het vooruitzicht gestelde “Hefboom Financiering” in het kader van het programma “Vlaanderen Circulair”.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het Beleidsprogramma “Op weg naar circulair bouwen 2022-2030”

Download (grootte: 459.6 KB, type: application/pdf)