VLAREMA wijziging 7 (met SERV en SALV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
04 okt 2018
Productnummer
2018-022

Minaraad, SERV en SALV gaan met hun advies van 4 oktober 2018 uitgebreid in op de wijzigingen die aangebracht worden aan het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). 

Als eerste gaan de Raden in op enkele terminologische aanpassingen. Naar aanleiding van de bijstelling van de definitie van “bouwstof” wijzen de Raden op het verschil in behandeling hiervan in VLAREMA versus “uitgegraven bodem” in VLAREBO. Bij de definitie van “voormalige voedingsmiddelen” vragen de Raden om op een of andere manier te voorzien in een onderscheid tussen deze van dierlijke en deze van niet-dierlijke oorsprong. 

De Raden gaan akkoord met de invoering van de (lichtere) aanvaardingsplichtconvenanten in plaats van (procesmatig zwaardere) milieugebruiksovereenkomsten, om voor afzonderlijke afvalstromen de producentenverantwoordelijkheid gestalte te geven. Tegelijk (1) vragen de Raden een zekere borging van passende consultatie bij de voorbereiding van dergelijke convenanten, (2) pleiten ze voor terughoudendheid inzake het uitvaardigen van regelgeving over het voorwerp van een lopende convenant, (3) vragen ze om betere inter-gewestelijke beleidsafstemming, (4) wijzen ze op het belang van de bevordering van ecodesign via dergelijke convenanten, (5) pleiten ze voor een effectieve samenwerking tegen “free-riding”, en (6) vragen ze een genuanceerde benadering van de plicht tot openbare bevraging analoog aan overheidsopdrachten. 

Inzake de invoering van een verplichte selectieve inzameling van organisch-biologische afvalstromen bij bedrijven, situeren de Raden hun discussie tegenover de achtergrond van de Europeesrechtelijke verplichting die wat dat betreft tegen 31 december 2023 voor alle bedrijven zou gelden. De vraag is dus welke bedrijfscategorieën in een vroegere fase onder die verplichting zouden moeten vallen, en waarom. 

De Raden hebben het voornemen om te komen tot een verbeterde selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen, maar vragen ze om een code van goede praktijk. Wat de bijstelling van bestaande stortverboden aangaat vragen de Raden een bijkomende uitzondering, met name voor recyclageresidu’s uit fysicochemische grondreiniging. Bij de bestaande lijst verbrandingsverboden vragen de Raden verduidelijking resp. verbreding voor grofvuil en voor houtafval. Een code van goede praktijk zal ook hier nodig zijn nodig en de congruentie tussen VLAREMA en VLAREM moet worden bewaakt. 

Tot slot gaan de Raden in op een reeks wijzigingen in verband met verpakkings- en zwerfvuilbeleid. Bij het verbod op de gratis uitdeling van draagtassen vragen de Raden om een relevante prijsdrempel. Inzake de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van cateringmateriaal wordt er een gedifferentieerd, realistischer tijdspad gevraagd. Wat de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van kunststoffen afvalzakken aangaat drukken de Raden de zorg uit dat er voldoende postconsumer kunststoffen voorhanden moeten zijn om te recycleren. Bij de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van stickers op groenten en fruit vragen de Raden om de maatregel te heroverwegen en haalbare oplossingsrichtingen te bedenken.

 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads