VLAREMA wijziging 8 (met SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2021
Productnummer
2021-005

Minaraad (28 januari) en SERV (1 februari) brachten samen advies uit over “VLAREMA 8”. Het ontwerpbesluit strekt er toe de Vlaamse wetgeving conform te maken met Europese en internationale regelgeving en bij te dragen tot het beleidsstreven om de gescheiden inzameling van afval met het oog op recyclage te verhogen. Daartoe snijdt het ontwerpbesluit tal van topics aan, waaronder de volgende:  

Verplichte sloopopvolging voor grote werven en verdere mogelijke stappen. De Raden begrijpen dat de invoering van de verplichte sloopopvolging voor grote werven een belangrijke volgende stap vormt om materiaalkringlopen in de bouwsector beter te sluiten, maar het mag geen laatste stap vormen. Zij vragen om in overleg met de betrokken actoren te onderzoeken hoe er vorm kan worden gegeven aan een werkbaar traject voor het toepassen van sloopopvolging op alle werven en met aandacht voor alle belangrijke materiaalstromen. En omdat idealiter reeds in de ontwerp- en bouwfase de nodige informatiebasis wordt gelegd voor een duurzaam materialenbeheer gedurende de gehele gebouwlevenscyclus (incl. een veilig sloopbeheer), vragen zij om eveneens te onderzoeken hoe er vorm kan worden gegeven aan een werkbaar traject voor het invoeren van het materialenpaspoort. Naast geleidelijkheid (proefprojecten, tussentijdse evaluaties, …) en tijdigheid (d.i. voordat de beoogde grootschalige renovatiegolf op kruissnelheid komt) vormt ook ‘administratieve vereenvoudiging’ voor de Raden een belangrijk aandachtspunt. Zij vragen om in het nieuw aangekondigde preventieprogramma voor de bouw zicht te bieden op de volgende stappen die gezet zullen worden bij het verder vormgeven van een adequaat informatiebeheer ter ondersteuning van de circulaire bouweconomie.

Aanvaardingsplicht matrassen. De Raden stellen vast dat deze regeling reeds in werking is getreden. Zij vragen erover te waken dat zij bij toekomstige ontwerpregelgeving tijdig kunnen inspreken. Wat de invulling van de aanvaardingsplicht betreft, stellen zij vast dat er verschillende visies bestaan. Ook over het ambitieniveau van de inzameldoelstellingen liggen de meningen enigszins uit elkaar. 

Inzameling afval (algemeen). Om te komen tot een betere scheiding van bedrijfsafval voert het ontwerpbesluit een aantal regels in. Zonder hiermee afbreuk te doen aan de beleidskeuze om zoveel mogelijk in te zetten op bronsortering, vragen de Raden om, samen met de sector, na te denken over de mogelijkheden om gebruik te maken van de in het VLAREMA opgenomen afwijkingsbepaling. Voorts appreciëren zij dat het ontwerpbesluit voorziet in een wettelijk kader dat verduidelijkt wanneer de vrijwillige terugname van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen via eindverkopers, naast de gemeentelijke inzameling in het kader van de zorgplicht, kan bestaan. Om ervoor te zorgen dat dit kader voldoende stimulerend werkt, stellen zij voor om voor de initiatiefnemers te voorzien in een testperiode. 

Zelfbeoordeling einde-afval. De Raden verwelkomen tenslotte dat er verduidelijkingen worden aangebracht over de toepassing van de zelfbeoordelingsprocedure voor het bepalen wanneer een (afval)materiaal een grondstof is. Zij vragen om in het voorstel aan de betrokkenen meer houvast te bieden en het overleg te starten omtrent de nadere invulling van deze procedure.

 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads