Voorontwerp van decreet betreffende de gebouwenpas

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
01 mrt 2018
Productnummer
2018-008

De gebouwenpas is een geïntegreerd publicatieplatform (dat fungeert als een soort “informatiekluis”) waarin alle gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie opgeslagen en uitgewisseld kan worden. Het dossier kan geraadpleegd worden door de eigenaar (of personen met een volmacht). Er zal aanvankelijk gewerkt worden met een woningpas om vervolgens de opschaling te maken naar alle gebouwen. Ook met betrekking tot de informatie en input-partijen zal men kleinschalig van start gaan om deze vervolgens fasegewijs uit te breiden.

De Minaraad ondersteunt het initiatief van de woningpas/gebouwenpas, die immers het potentieel heeft om uit te groeien tot een effectief instrument voor de duurzame renovatie van het Vlaamse gebouwenpark en voor het stroomlijnen van de communicatie hierover met de burger en met overige gebruikers.

De Raad stelt wel vast dat wat voorligt zeer beknopt is, en beveelt daarom aan om in de decreettekst duidelijk te verwijzen naar het algemene lange-termijn-doel, met name een duurzame renovatie van het gebouwenpark, alsook om voldoende omkadering te schetsen voor de in het vooruitzicht gestelde scope-uitbreidingen.

De Minaraad vraagt ook om te onderzoeken of en hoe het door de drie Gewesten geïntroduceerde instrument voor toetsing van de milieu-impact van alle gebruikte materialen in een gebouw kan worden geïntegreerd in de digitale architectuur van de Gebouwenpas. In dit verband herinnert de Raad ook aan zijn eerdere vragen om het nut (d.i. de kosten en baten) te onderzoeken van het invoeren van het instrument ‘materialeninventaris’ bij (omgevingsvergunningplichtige) (ver)nieuwbouw.

Vervolgens vindt de Minaraad dat er op decretaal niveau voorkomen moet worden dat personen of instanties (in)direct misbruik zouden kunnen maken van deze informatiekluis. Binnen die randvoorwaarden kan er ook onderzocht worden hoe vastgoedactoren, ertoe kunnen worden gemachtigd, om toegang te verkrijgen tot de gegevens van de gebouwenpas. Om een evenwicht tussen privacy, transparantie, gebruiksgemak en ontsluitbaarheid voor/tussen geïnteresseerde partijen te realiseren, beveelt de Minaraad aan te onderzoeken of en in welke mate er gewerkt zou kunnen worden met blockchain technologie (wat momenteel al onderzocht wordt voor andere milieu- en energietoepassingen binnen de Vlaamse administratie).

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Voorontwerp van decreet betreffende de gebouwenpas

Download (grootte: 167.0 KB, type: application/pdf)