Ondernemingssteun om materiaalkringlopen te sluiten (recyclagehub)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
02 jun 2021
Productnummer
2021-014

Op 17 mei 2021 ontving de Minaraad de vraag om met spoed advies te willen geven over het “voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten”.

De Minaraad ondersteunt dit nieuwe steunmechanisme in het kader van het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht”, waarmee de Vlaamse Regering invulling wil geven aan de beleidsambitie om Vlaanderen uit te bouwen tot “recyclagehub”.

Het advies gaat in op de kansrijkheid van dergelijke maatregel in Vlaanderen, op het macro-effect, op het bereik, op de complementariteit met andere mechanismen, op de voorwaarden, op de financiële drempel en, uitvoeriger, op de beoordelingscriteria. Wat dit laatste betreft, vraagt de Minaraad onder meer om een passend gewicht te verlenen aan de milieu-impacts die een investeringsproject kan genereren, in aansluiting met het uitgangspunt van “een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning”.

Gelet op het voornemen om Vlaanderen uit te bouwen tot een “circulaire hub”, sluit de Minaraad af met een pleidooi om verder te gaan dan “recyclage” op zich. Hiervoor ziet de Raad diverse bemoedigende beleidsontwikkelingen.

Downloads

Advies ondernemingssteun om materiaalkringlopen te sluiten (recyclagehub)

Download (grootte: 315.9 KB, type: application/pdf)