VLAREMA wijziging 6 (met SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
21 sep 2017
Productnummer
2017-020

Minaraad en SERV ontvingen op 20 juli 2017 de adviesvraag over de zesde wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA 6).

In dit gezamenlijk advies gaan Minaraad en SERV in grote lijnen akkoord met de meeste van de voorgestelde wijzigingen. De raden vinden de nieuw gekozen aanpak, waarbij een initiële ontwerpversie voorafgaand aan de formele adviesvraag werd rondgestuurd naar de stakeholders, meer transparant en dus een verbetering. Voor toekomstige wijzigingen van VLAREMA stellen de raden voor om ook een overzicht van de wijzigingen aan de initiële ontwerpversie (met inbegrip van een duidelijke motivatie) aan de adviesvraag toe te voegen.

Om tegen 2021 de UPV voor matrassen te realiseren vinden de raden het nodig om met de gewesten hoogdringend naar een consensus te zoeken. Het gebrek aan overeenstemming tussen de gewesten mag geen obstakel vormen om in Vlaanderen reeds stappen vooruit te zetten inzake recyclage en de verwerking van afgedankte matrassen. Dit kan door te bekijken hoe de resultaten van onder meer de Innomatstudie geconcretiseerd kunnen worden binnen de sector en door de voorbereiding van een MBO tijdig op te starten.  

Omwille van (operationele) problemen bij de recyclage van geëxpandeerde folies, bubbel- en geschuimde folies, vragen de raden om deze types van folies voorlopig uit de lijst van selectief in te zamelen bedrijfsafvalstoffen te halen. In overleg met de betrokken actoren moet op korte termijn bekeken worden tegen welke deadline het haalbaar is om deze stroom selectief in te zamelen.

Inzake het kwaliteitsborgingssysteem voor risicostromen, wijzen de raden onder meer op het belang van een duidelijk toepassingsgebied en vragen zij om in het verslag aan de Vlaamse Regering de keuze voor het instrument ‘conformiteitsbeoordeling’ te onderbouwen.

Aangaande het beleidsthema ‘selectief slopen’ ondersteunen de raden het principe van het verplicht opmaken van het sloopopvolgingsplan. Ze stellen vast dat er omtrent het te voeren beleid geen eenstemmigheid is. Hierbij zijn er diverse zorgen aan de orde, die volgens de raden samenkomen in de zorg voor het gepast verdelen en het naar best vermogen opnemen van verantwoordelijkheden doorheen de volledige waardeketen, evenals de zorg dat de baten van het gevoerde beleid de kosten verantwoorden. Het dossier biedt een onvoldoende basis om te beoordelen of en in welke mate het beleidsvoorstel hieraan tegemoet komt en wat de mogelijke alternatieven waren. De impact van het gevoerde beleid moet tussentijds geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd worden.

Gelet op de lopende discussie over verantwoordelijkheden in het kader van sloopopvolging, maar ook omwille van de mogelijke bijdrage tot het prioritaire beleidsdoel ‘dynamisch of veranderingsgericht (ver)bouwen’, vragen de raden tenslotte om de kosten en de baten te onderzoeken van het invoeren van het instrument materialeninventaris (gebouwenpaspoort) bij een omgevingsvergunningsplichtige (ver)nieuwbouw.

 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads