Naar een transversaler, sluitend en rechtvaardig duurzaam materialenbeleid

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-024

In dit advies op eigen initiatief stelt de Raad vast dat het materialenbeleid op een kruispunt staat. Dat blijkt zowel uit de mondiale context waarin de nood aan een materialenbeleid zich manifesteert, als uit de beleidsmatige context waarbij overheden vorm geven aan het materialenbeleid. Uit de confrontatie van beide leidt de Raad af dat het noodzakelijk is om het materialenbeleid verder te verdiepen: materialenbeleid moet een rol spelen in het beleid rond de grondstoffenproblematiek en het materialenbeleid moet gekaderd worden in het Nieuw Industrieel Beleid en in de overgang naar een meer circulaire economie.

De Minaraad is ervan overtuigd dat Vlaanderen moet evolueren naar een transversaal, sluitend en rechtvaardig duurzaam materialenbeleid. De aanzet voor een duurzaam materialenbeleid is gevat door het Materialendecreet, dat ook stelt dat het sluitend moet zijn. In de praktijk is dat echter nog niet steeds zo. Daar moet werk van worden gemaakt, rekening houdend met enkele randvoorwaarden. Transversaal materialenbeleid veronderstelt dat versnippering en verkokering kunnen voorkomen worden, om afwenteling tussen gebruikscategorieën te voorkomen.

Aangaande het instrumentarium wijst de Minaraad op de merites van de bestaande instrumentenmix, met name (1) via overheidsinvesteringen op vlak van innovatie, (2) private investeringen waartoe aangespoord wordt via de klassieke plannings- en regulerende instrumenten en (3) ten slotte economische en financiële instrumenten. Daarnaast wijst de Raad op een aantal vernieuwende benaderingen: roadmapping, 4E-model, duurzaam aankoopbeleid, onderwijs-, vormings- en werkgelegenheidsbeleid, handleidingen voor het onderzoek van kwetsbaarheid t.o.v. grondstoffenschaarste van onze bedrijven en bedrijfssectoren.

De Minaraad pleit ervoor om het Vlaams Materialenprogramma verder te zetten, maar vraagt om het, aan de hand van de aanbevelingen uit dit advies, verder bij te sturen en zo van het Vlaams Materialenprogramma een motor te maken voor de uitrol van een Vlaams transversaal, sluitend, en rechtvaardig duurzaam materialenbeleid

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Naar een transversaler, sluitend en rechtvaardig duurzaam materialenbeleid

Download (grootte: 125.3 KB, type: application/pdf)