Asbestafbouwbeleid (met SERV en SALV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
20 sep 2018
Productnummer
2018-017

De Minaraad, SERV en SALV hebben in consensus geadviseerd over het asbestafbouwbeleid dat de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Joke Schauvliege, wil opstarten. Hoewel de productie en het gebruik van asbest in Vlaanderen al sinds de eeuwwisseling verboden zijn, vormt het asbest dat nu nog in allerlei gebouwen verwerkt is een blijvend risico, dat iedereen aangaat. In hun advies verwelkomen de Raden dan ook het initiatief om te komen tot een versnelde afbouw van dit resterende asbestpassief. De regering kiest hierbij voor een scenario “Vlaanderen asbestveilig in 2040”, en de Raden kunnen zich hierachter scharen. Zij stellen evenwel vast dat de invulling die de regering aan dit scenario geeft op bepaalde punten afwijkt van deze die tijdens het voortraject op zijn merites werd onderzocht.

De Raden onderschrijven de voorgestelde tweesporenbeleidsaanpak: zowel een bijstelling en uitbreiding van de bestaande regelgeving als het opstarten van een flankerend ondersteunend instrumentarium. Ook zijn de Raden positief over het feit dat men wil zoeken naar wederzijdse versterking met andere beleidslijnen, zoals bv. de grootschalige renovatie van gebouwen die in de toekomst nodig zal zijn vanwege het klimaat en energie.

De Vlaamse Regering voert een verplichting in om voor elke risico-constructie (met bouwjaar < 2001) over een asbestinventaris te beschikken: iedereen moet hierover beschikken tegen 2032, en voorheen moet zo’n inventaris telkens opgemaakt worden bij de verkoop van een risico-constructie. Zo wil de regering komen tot een globale asbestinventaris voor Vlaanderen. Wat dit betreft pleiten de Raden voor een uitbreiding van deze inventarisatieverplichting tot verhuur van risico-woningen. Om mogelijke nadelige effecten op de huurmarkt te vermijden is het evenwel belangrijk dat hiervoor met de vastgoedsector een haalbare overgangstermijn wordt uitgezet.

De Raden wijzen op het belang van een goed sloopbeheer, en vragen om hierover te overleggen met de federale overheid. Een goed sloopbeheer is belangrijk om materiaalkringlopen in de bouwsector beter te sluiten en om blootstellingsrisico’s voor werknemers te voorkomen in de keten van ontmanteling, inzameling, transport en verwerking van bouw- en sloopafval.

In wat voorligt beperkt de Vlaamse Regering het toepassingsgebied voor het invoeren van een gefaseerde verwijderingsplicht tot publieke risico-constructies. Wat dit betreft wijzen de Raden op het potentieel van een ambitieus Vlaams klimaat- en energiebeleid om een belangrijke aandrijver te vormen voor het asbestafbouwbeleid. De Raden vragen dan ook om de sectoren maximaal te betrekken bij de opmaak van de sectorprotocollen, zodat rekening kan worden gehouden met de  typische bezorgdheden ervan. Ook vragen de Raden bijzondere aandacht voor de doelgroep van de residentiële sector: ook voor residentiële risico-woningen moet een gefaseerde verwijderingsplicht overwogen worden. In dit verband wijzen de Raden op de cruciale rol van de woningpas en op het belang van een doelgroepgerichte en frequente opvolging van het asbestafbouwbeleid, met bijzondere aandacht voor sociaal kwetsbare groepen. 

Tot slot stellen de Raden ook in het kader van dit advies hun steun toe voor de in het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 aangekondigde ontwikkeling van een gebouwenpaspoort per gebouw. De daarin vervatte materialeninventaris, die op te maken is vanaf de ontwerpfase van een constructie, zal toelaten om sneller en gerichter in te grijpen mocht later blijken dat bepaalde van de vandaag gebruikte materialen een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Pieter De Graef
: Organisatie SALV
: E-mailadres pdgraef@serv.be
: Telefoon 02 20 90 138


Downloads