Verzamelbesluit VLAREM II en Energiebesluit 7

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
21 mrt 2022
Productnummer
2022-005

Dit advies bestaat uit drie inhoudelijk afzonderlijke hoofstukken – die in relatie staan tot voorliggende ontwerpaanpassingen van het Energiebesluit en VLAREM II.

Hoofdstuk 1 gaat in op het beleid dat nodig is opdat alle Vlaamse gebouwen in 2050 een energielabel “A” zouden hebben. De Minaraad blijft positief over het introduceren van renovatieverplichtingen, als versnellingsmaatregel om dit doel te behalen. De Raad betwijfelt echter of men met wat voorligt ambitieus genoeg is, met name doordat men wil starten met een verplichting om te renoveren tot label “D”. In dat verband zijn er sommige, maar niet alle, raadspartners die stellen dat het beleid nu al onverkort op label “A” moet inzetten, als renovatieverplichting bij residentiële woningen. Maar alle raadspartners zijn het er over eens dat men moet vermijden dat er “lock-ins” zouden ontstaan, i.e. investeringen die de latere benodigde investeringen aanzienlijk duurder of quasi onmogelijk maken.

Alleszins vinden alle partners het nodig dat de mogelijkheidsvoorwaarden worden gecreëerd om een hoog renovatieniveau bij woongebouwen voldoende kenbaar, haalbaar en betaalbaar te maken. De Raad vraagt daarbij om prioritair in te zetten op verstaanbare en geïntegreerde informatie over de renovatieverplichtingen, zodat eigenaars bewustere keuzes kunnen maken. Daarnaast vraagt de Raad om extra flankerend beleid te voorzien zodat iedereen mee kan – alle (potentiële) eigenaars alsook de bouwsector en renovatiebegeleiders. De Raad geeft daarbij concrete en constructieve aanbevelingen.

In Hoofdstuk 2 gaat de Minaraad in op de nieuwe verplichtingen met betrekking tot de eis van het minimum aandeel hernieuwbare energie. Inzake de verstrenging richting 2023 vraagt de Raad om geen onderscheid te maken tussen nieuwbouw enerzijds en anderzijds ingrijpende energetische renovaties. Wat betreft de voorgestelde eisen voor 2026 heeft de Minaraad evenwel vragen bij de praktische haalbaarheid hiervan.

In Hoofdstuk 3 geeft de Minaraad haar terugkoppeling over de voorgestelde verplichtingen met betrekking tot energieplanning voor bedrijven. De in dat verband benodigde wijzigingen in VLAREM II werden mee doorgevoerd naar aanleiding van de voorliggende aanpassing van het Energiebesluit. De Minaraad is in het algemeen tevreden over de voorgestelde aanpassingen, vooral met betrekking tot het verstrengen van de eisen en het verruimen van de doelgroep. Alsnog werden enkele suggesties tot optimalisatie meegegeven, zoals goede voorbeelden uit het buitenland, de vraag tot schrapping van de resultaatsverbintenis bij sectorfederatieovereenkomsten en het verzoek om voorafname inzake de IRR weg te laten omwille van voorafname aan de inhoudelijke onderhandelingen die nog opgestart moeten worden.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads