Bijkomende maatregelen klimaatbeleid n.a.v. "Fit for 55"

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
14 okt 2021
Productnummer
2021-024

In de eerste hoofdstukken van het advies wijst de Minaraad op het verband dat bestaat tussen de zorgwekkende toestand van het klimaat, het Akkoord van Parijs en de Europese Klimaatwet, het Europese “Fit for 55”-pakket, de toestand in Vlaanderen wat betreft niet-ETS-emissies, en de hieruit voortvloeiende beleidsuitdagingen voor het Vlaamse Gewest. Ook ontwikkelt de Minaraad een eigen interpretatie van de noties “kosteneffectiviteit” en “kostenefficiëntie”. Het proberen in te schatten van de kosten en baten van mogelijke beleidsmaatregelen is in feite een vorm van onzekerheidsmanagement: het is belangrijk om deze afweging methodisch aan te pakken. 

Binnen de gegeven adviestermijn en bij gebrek aan systematische gegevens, beperkt de Minaraad er zich in het derde hoofdstuk toe om voor elke non-ETS-sector een of meerdere mogelijke maatregelen te suggereren. Aldus gaat de Minaraad uitvoerig in op de invoering van een renovatieverplichting voor woningen en verwante maatregelen, vraagt de Raad een verdere uitrol van duurzame energie, pleit de Raad voor de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen, wijst de Raad op de win-wins die er mogelijk zijn bij landgebruik en landbouwbeleid en vraagt de Raad om de herziening van de EBO’s aan te grijpen om vooruitgang te boeken.  

In een vierde hoofdstuk bespreekt de Raad enkele hefbomen die ter hand moeten worden genomen: (*) ruimtelijk beleid, (*) infrastructuurbeleid inclusief blauwgroene infrastructuur, (*) innovatiebeleid, (*) circulaire economie en (*) financieel beleid. Wat dat laatste betreft, wijst de Raad op de aangekondigde afbouw van subsidies voor fossiele energie en een taxshift ten voordele van elektriciteit. De huidige tariefvorming belemmert de overstap naar elektrische toepassingen wat nadelig is voor de energietransitie. 

In een slothoofdstuk gaat de Minaraad door op het aspect van de goede relaties. Het is nodig de doelgroepen terdege te betrekken, en in overleg te werken aan roadmaps per sector en aan de bescherming van kwetsbare doelgroepen. Ook de werkrelatie met de lokale overheden dient nog verder te verbeteren, opdat geput wordt uit de kracht die op het lokale niveau aanwezig is. De governance van het klimaatbeleid zou beter ook een decretale verankering krijgen, zodat er een helder beeld ontstaat van inspraak-, plannings- en rapportageprocessen. Tot slot moet de samenwerkingsrelatie met het Belgisch-federale niveau beter.

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies over bijkomende maatregelen klimaatbeleid n.a.v. "Fit for 55"

Download (grootte: 796.4 KB, type: application/pdf)