Wijziging Energiedecreet in functie van het fit-for-55 pakket

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
02 dec 2021
Productnummer
2021-029

Eind oktober ontving de Minaraad een adviesvraag inzake het ontwerp tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Hiermee wil de Vlaamse Regering aantonen dat het zijn “verantwoordelijkheid” neemt “in de globale strijd tegen klimaatverandering” en dat het “de energietransitie van het gebouwenpark naar meer emissie- en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken” wil “versnellen” – binnen het kader van het Europese fit-for-55 pakket.

De Minaraad apprecieert dat de Vlaamse Regering, na een algemene adviesvraag deze zomer aan de Vlaamse adviesraden - via het Energiedecreet - reeds concrete voorstellen doet in functie van het fit-for-55 pakket. Een aantal van die voorstellen werden ook aanbevolen door de Minaraad. De suggesties, vragen en aanbevelingen die de Raad hierbij formuleert hebben als doel die (eerste) concrete beleidssuggesties verder te voeden en versterken:

Woningrenovatie

  • Koppel de verplichte renovatie van woningen aan het verplicht laten opstellen van een nieuw EPC met zowel een gefaseerde als een totale aanpak van een individueel woningrenovatieplan richting 2050. De Raad hoopt dat alzo burgers (nog) meer inzicht krijgen in zowel beschikbare als kosten-efficiënte renovatie-opties van hun woning ten aanzien van het einddoel in 2050 (label A).

  • Evalueer de voorgestelde maatregel van renovatieverplichting tot niveau D na enkele jaren in functie van de output en in relatie tot het pad richting 2050.

Verwarming van gebouwen

  • De Minaraad heeft appreciatie voor het wegvallen van de solidarisering van de kost van aardgasaansluitingen bij nieuwbouw, maar vraagt om die wijziging tevens door te trekken naar bestaande woningen. Een noodzakelijke voorwaarde die de Raad hieraan verbindt, is het werken met een rollend fonds (dat investeringen prefinanciert en dat pas na verkoop terugbetaald dient te worden) en dit specifiek voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

  • Aangezien er amper individuele bestaande woningen zijn aangesloten op een warmtenet, beveelt de Raad aan om te achterhalen welke technische, financiële en mogelijk andere hindernissen hierachter zitten en er gepast beleid tegenover te plaatsen.

  • In het kader van de opmaak van lokale warmteplannen, is het tot op heden onduidelijk welke beleidsacties en met welke verankering (per decreet, andere wetgeving of (bindend) akkoord) de Vlaamse Regering mee uitvoering zal geven aan zulke plannen. De Raad hoopt dat hier snel duidelijkheid over komt en is bereid om hieraan mee te werken.

Taks shift 

  • De Minaraad is van mening dat de voorgenomen Vlaamse aardgasheffing (uit Visienota Klimaat) de aanleiding kan zijn om het debat over een gehele taks shift op Vlaams niveau aan te gaan. Temeer omdat het grootste deel van de toeslagen op elektriciteit in Vlaanderen, namelijk 84%, afkomstig zijn vanuit het Vlaamse beleidsniveau. Naast bovenstaande oefening, vraagt de Minaraad de Vlaamse regering om samen met het federale bevoegdheidsniveau te onderzoeken hoe een taks shift geoptimaliseerd kan worden tussen beide bevoegdheidsniveaus.

Gemeentewegen

  • De Minaraad vraagt om gemeentewegen die duidelijk behoren tot het privaat domein expliciet uit te sluiten in de nu voorgestelde bepalingen.

Visienota Klimaat

  • De Minaraad vraagt betrokken te worden bij de decretale en andere uitwerking van de visienota Klimaat (opgesteld en goedgekeurd na voorliggende ontwerpwijziging Energiedecreet).

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Advies wijziging Energiedecreet in functie van het fit-for-55 pakket

Download (grootte: 320.5 KB, type: application/pdf)