Uniek loket renovatie- en energiepremie

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
11 mrt 2021
Productnummer
2021-008

Op 23 februari 2021 ontving de Minaraad de adviesvraag dat de grondslag moet bieden voor de creatie van een uniek loket bij de Vlaamse overheid dat door de aanvragers van een renovatie- en/of energiepremie kan aangesproken worden. De Minaraad verwelkomt en ondersteunt dit initiatief binnen het huidig tijdskader (tegen januari 2022), maar wijst ook op een aantal belangrijke aandachtspunten om mee te nemen. Zo mogen deze administratieve procedures en de huidige organisatorische complexiteit niet in de weg staan van een versnelde uitrol van energetische renovatie.

Inhoudelijk vraagt de Raad om om snel werk te maken van een verbeterde doelmatigheid van de renovatie- en woonpremies vermits uit recente studies is gebleken dat geldende steunmaatregelen niet in verhouding staan ten aanzien van het hoge renovatiebudget en dikwijls te weinig de beoogde doelgroepen bereiken. In opvolging daarvan vindt de Minaraad een evaluatie van de effectieve bijdrage van de Vlaamse woon- en renovatiepremies aan de Vlaamse langetermijndoelstelling noodzakelijk. Daarbij dient ook oog te zijn voor de problematiek rond de split incentive bij verhuur en voor specifieke premies op maat van de gemeenschap van een appartementsgebouw.

Naast de wenselijke verbeteringen op het vlak van een effectief energierenovatiebeleid, zijn er ook nog bijkomende stappen mogelijk op het vlak van integratie van de elektronische overheidscommunicatie. Om hiertoe te komen moeten er, volgens de Raad, afspraken gemaakt worden tussen de diverse overheidsactoren, om zo snel mogelijk te komen tot integratie tussen de verschillende overheidscommunicatiekanalen (zoals bijvoorbeeld de gebouwenpas) en de mogelijkheid bieden om voor een aanvraag de benodigde gegevens (identificatie aanvrager/rechthebbende,  identificatie onroerend goed, …) reeds “klaar te zetten” op basis van wat eerder al ingebracht werd. In de andere richting vraagt de Minaraad om na te gaan in hoeverre de toegekende premies en gegeven kunnen terugstromen naar de communicatiekanalen met de burger (zoals bijvoorbeeld gebouwenpas).

Tot slot maakt de Raad van deze adviesgelegenheid gebruik om te wijzen op de nood aan een bredere, levenscyclusgerichte milieufocus van het bouw- en renovatiebeleid. Naast het opkrikken van de energieprestatie dient ook aandacht uit te gaan naar het verbeteren van de materialen- (circulaire verbouwpraktijken, …) en waterprestatie van een gebouw.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Briefadvies Uniek loket renovatie- en energiepremie

Download (grootte: 266.0 KB, type: application/pdf)