Perspectieven voor koolstofafvang, -opslag en -gebruik in Vlaanderen

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Deze door het secretariaat van de Minaraad opgemaakte studienota heeft als doel om inzicht te bieden in het potentieel voor afvang en opslag van koolstofdioxide (CO2) bij de transitie naar een koolstofarme samenleving. In dit document wordt dus gefocust op de problematiek van CO2  – andere broeikasgassen zoals methaan, waterdamp, lachgas en ozon worden in voorliggend document buiten beschouwing gelaten.

Het klimaatprobleem kan in belangrijke mate opgevat worden als een groeiend onevenwicht tussen antropogene CO2 en de natuurlijke adsorptiecapaciteit wat dat betreft. Om de overmatige uitstoot van CO2 te mitigeren, moet er gewerkt worden aan het CO2 -neutraal maken van menselijke activiteiten. Maar een deel hiervan kan ook bestaan in het intensifiëren en versnellen van de captatie (afvang) en adsorptie (opslag) van CO2.

In principe dienen er zich twee oplossingsrichtingen aan inzake koolstofafvang en -opslag: ofwel negatieve emissietechnologie (ook aangeduid als Carbon Dioxide Removal) waarbij CO2  op (semi-)natuurlijke of chemische wijze uit de atmosfeer verwijderd wordt; ofwel CCU/S waarbij CO2 verwijderd wordt die afkomstig is van puntbronnen.

In hoofdstuk 1 van deze nota wordt een beschrijving gegeven op hoofdlijnen van deze technologieën. In hoofdstuk 2 wordt de relevantie voor de Minaraad – op basis van voorbije adviesactiviteiten – geschetst. Hoofdstukken 3 en 4 worden gewijd aan een beschrijving van de tot op heden bekomen mogelijkheden (statisch beeld). In hoofdstuk 5 wordt (eveneens statisch) de stand van de wetgeving geschetst. De hoofdstukken 6 en 7 zijn dynamisch. Hoofdstuk 6 gaat in op het potentieel, de hindernissen, de kosten en de kansen. Hoofdstuk 7 schetst de beleidsontwikkelingen tot dusverre.

In hoofdstuk 8 wordt er tot slot kort doorgegaan op mogelijke toekomstige activiteiten van de Minaraad in verband met de hier behandelde thema’s. Tijdens de opmaak van deze studie bleek immers dat over het deel inzake koolstofopslag via (semi-)natuurlijke processen een vervolgstudie aangewezen is, zodat dieper op deze materie kan worden ingegaan. Dit onderwerp kreeg al heel veel aandacht in de beleidsbrief Omgeving, maar won nog meer aan belang in het definitieve Vlaams energie- en klimaatbeleidsplan. Deze vervolgstudie werd als eigen initiatief opgenomen in het Meerjarenprogramma van de Minaraad en zal in het najaar van 2020 worden afgerond.

Vermits deze nota opgevat wordt als een verkennende synthese, bindt de inhoud ervan op zich noch de raadsleden noch de raadsorganisaties. Van het document werd wel door de raadsleden akte genomen, als een informatieve en oriënterende basis voor eventuele verdere werkzaamheden. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Perspectieven voor koolstofafvang, -opslag en -gebruik in Vlaanderen

Download (grootte: 2.0 MB, type: application/pdf)