Besluit criteria geïntegreerd natuurbeheer (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 sep 2016
Productnummer
2016-021

Dit ontwerpbesluit is een volgende stapsteen in de verdere integratie van de regelgeving inzake bos en natuur. Daartoe werden in eerste instantie enkele wijzigingen in het Natuurdecreet van 1997 doorgevoerd. De uitvoering van het voor advies voorliggend besluit is ook nog afhankelijk van een ander, nog in voorbereiding zijnde ontwerpbesluit over de natuurbeheerplannen. De Minaraad en de SALV brachten over de wijzigingen aan het decreet en het besluit beheerplannen al gezamenlijke adviezen uit.

De Raden vragen in dit advies in de eerste plaats om de samenhang tussen de verschillende besluiten in uitvoering van het decreet Natuurbehoud te garanderen.

Gelet op de verschillende termen en concepten inzake het gebruik van de criteria inzake het gebruik van de criteria geïntegreerd natuurbeheer, vragen de Raden om te verduidelijken voor welke doeleinden deze criteria en indicatoren precies zullen worden ingezet, waartoe ze zullen dienen, hoe de verschillende indicatoren zich tegenover elkaar verhouden en hoe deze in praktijk zullen worden toegepast.

Daarnaast doen de Raden enkele concrete aanbevelingen met betrekking tot specifieke criteria en indicatoren. Meer bepaald vragen de Raden om onder meer een werkgroep op te richten die de mogelijkheden tot het inzetten van instrumenten voor agrarisch natuurbeheer analyseert, verduidelijkingen te voorzien met betrekking tot het criterium toegankelijkheid, meer aandacht te voorzien voor het concept van ecosysteemdiensten en de mogelijkheden om via het beheer van natuurterreinen bij te dragen aan broeikasgasemissiereductie.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Advies over het besluit criteria geïntegreerd natuurbeheer

Download (grootte: 261.4 KB, type: application/pdf)