Het te voeren klimaatbeleid

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
02 jun 2016
Productnummer
2016-012

De Minaraad gaf het advies “inzake het te voeren klimaatbeleid” vanwege de vraag die hiertoe op 4 mei gesteld was door de Bijzondere Commissie Klimaat van het Vlaams Parlement.  Deze vraag was niet direct gestoeld op een afgelijnd dossier: het ging om een uitgebreide brief die een reeks afzonderlijke vragen bevat. Vergelijkbare adviesvragen werden gesteld aan vergelijkbare adviesraden: vijf van die vragen waren aan alle adviesraden gericht en tien vragen (“bijvragen”) waren specifiek gericht aan de Minaraad.

De Minaraad verwelkomde de adviesvraag, in die zin dat hiermee uitdrukking werd gegeven aan het belang dat het Vlaams Parlement hecht aan de klimaatproblematiek en aan de betrokkenheid van het middenveld.

In een eerste deel van het advies geeft de Minaraad algemene beschouwingen. Als eerste stelt de Raad dat het belangrijk is om parallel lopende overlegprocessen inzake klimaatbeleid goed te managen. Als tweede ontplooit de Raad volgende kernwaarden: effectief beleid, gelijk speelveld voor bedrijfsleven, efficiëntie, rechtvaardigheid, draagvlak. De Raad stelt vast dat, wat dat betreft, het in Parijs bekomen akkoord een stap in goede richting vormt. De Raad vraagt aandacht voor de kwestie van adaptatie en de problematiek van verdelende rechtvaardigheid op wereldvlak – vermits dit niet opgenomen is in de vragen van het Vlaams Parlement. Als laatste aanvangsbeschouwing stelt de Minaraad dat kennismanagement van doorslaggevend belang zal zijn om te komen tot een gedegen uitvoering van de verplichtingen uit het Akkoord van Parijs.

Bij de vraag betreffende de al of niet realisatie van voorheen veronderstelde reductiepotentiëlen bij onderscheiden sectoren, geeft de Minaraad mee dat dit een kwestie is van degelijke ex post beleidsevaluatie. De aanbeveling is dan ook om regelmatig expliciete beleidsevaluaties te laten doorvoeren inzake klimaatbeleid.

Wat de vraag betreft over mogelijke klimaatmaatregelen op korte, middellange en lange termijn, beveelt de Raad aan om scenario’s op te maken die uitgaan van technisch mogelijke maatregelen, de daaraan verbonden reductiepotentiëlen, de primaire en secundaire kosten en baten, evenals de kansen en bedreigingen voor systeeminnovatie. Op dit moment lijken er vooral veel kansen te bestaan in de mobiliteits- en in de gebouwensector.

Inzake de vraag over de mogelijkheid tot een transitie in de lange termijn, pleit de Minaraad er voor om niet alles aan spontane processen over te laten – dus als overheid zelf een routekaart uit te tekenen en te hanteren. Deze routekaart moet ertoe leiden dat lock-ins vermeden worden en dat er een passende combinatie gevonden wordt tussen de top-down doelen en de bottom-up mogelijkheden. In dit laatste schuilt er een belangrijke innovatie-uitdaging.

Bij de vraag naar een rechtvaardige transitie geeft de Minaraad als duiding mee dat een gebrek in rechtvaardigheid leidt tot een gebrekkige samenwerkingsbereidheid en verminderd draagvlak. Zowel gezinnen, werknemers als bedrijven hebben belang bij rechtvaardigheid. Vervolgens onderscheidt de Raad drie deelkwesties: rechtvaardige verdeling van de inspanningen, sociaal rechtvaardig arbeidsbeleid en sociale rechtvaardigheid in concreet energiebeleid.

Door het korte tijdspad dat aan de beantwoording van de adviesvraag verbonden was, is het niet mogelijk geweest om alle specifieke deelvragen met een passende grondigheid te behandelen. Voor de raadsorganisaties was het immers zeer moeilijk om de nodige interne consultaties te verrichten voor het bekomen van betekenisvolle en gedragen consensus. De raadspartners bereikten desondanks omzeggens over alle aan de orde gestelde specifieke kwesties consensus, behalve over de relatie tussen productbeleid en klimaatbeleid.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads