Decreet Diepe Ondergrond

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 jan 2009

Het ontwerpdecreet over de diepe ondergrond bestaat uit twee delen: het opsporen en winnen van koolwaterstoffen en het geologisch opslaan van koolstofdioxide in de ondergrond (CCS). De Minaraad heeft vooral bedenkingen bij het tweede luik van het decreet. Door de hoogdringendheid van het ontwerpdecreet, is het ontwerp niet afgestemd op de ontwerpregelgeving van de andere gewesten. Bovendien blijven de onzekerheden over de technische en economische haalbaarheid van CCS nog heel groot. In België is het potentieel voor geologische opslag ook nog onvoldoende gekend.

De Raad benadrukt dat de opslag van CO2 in het beste geval een minderwaardige oplossing voor het klimaatprobleem kan worden, want het houdt onduurzame energieproductiemethoden en grondstoffen langer in gebruik. Daarenboven hypothekeert CCS andere mogelijke (opslag)toepassingen van de ondergrond. Het ontwerp van decreet verwijst uitdrukkelijk naar technieken waarbij de winning van koolwaterstoffen gecombineerd kan worden met CO2-opslag. De Raad heeft vragen bij deze techniek, zeker omdat uitgeputte steenkoollagen in het algemeen weinig geschikt zijn om CO2 op te slaan. Hij vindt bovendien dat de Vlaamse Regering de begrippen ‘CO2-stroom’ en ‘lekken’ beter moet verduidelijken in het decreet.

De Minaraad vraagt om de rol van het Vlaams Parlement in het voorliggende decreet te versterken. Concreet suggereert de Raad dat het ontwerp van algemeen plan voor het opsporen en het winnen van koolwaterstoffen en de opslag van CO2 meegedeeld wordt aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement heeft vervolgens een termijn van vijfenveertig dagen om zich via een resolutie of bij een met redenen omklede motie te verzetten tegen het ontwerpplan. Hij pleit ook voor het oprichten van een onafhankelijk fonds dat naast de monitoring ook de eventuele schade moet dekken voor een voldoende lange periode na het afsluiten en het overdragen van de site. Ten slotte beklemtoont de Minaraad dat energiebesparing en hernieuwbare energie absolute prioriteit verdienen om het klimaatsprobleem aan te pakken.
 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads