Briefing nota IPCC (Speciaal) Rapport 15

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Ter gelegenheid van de internationale klimaattop in Katowice (COP 24) hebben de Partijen nagegaan hoe de langetermijn-doelstellingen van het Akkoord van Parijs  – met name in eerste orde de globale klimaatverandering beneden 2°C te houden – (effectief) gehaald kunnen worden, en dit rekening houdend met de wetenschappelijke vaststellingen uit het recente Speciaal Rapport van het IPCC.  Het resultaat van COP24 is de goedkeuring van het zgn. Katowice Climate Package, met als grootste realisatie de technische uitwerking van het Paris Rulebook voor de implementatie van het Akkoord van Parijs.

Het Speciaal IPCC rapport werd in COP24 “verwelkomd”. In de slottekst van COP24 staat er bovendien een oproep aan alle landen om rekening te houden met de informatie uit het IPCC rapport. Tijdens de UN Sustainable Development Goal Summit van september 2019 zullen alle regeringen wereldwijd hun lopende klimaatplannen in dit licht evalueren.

Het bewuste 15de IPCC rapport, van 6 oktober 2018, gaat zowel over de effecten, kwetsbaarheden en bijbehorende risico’s van de huidige klimaatsopwarming als over toekomstige temperatuurstijgingen van 1,5°en 2°Celsius. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de hoeveelheid broeikasgassen die in totaal nog kunnen worden uitgestoten om de temperatuur niet verder te laten stijgen dan 1,5 graden.

Dit doel zou geofysisch haalbaar zijn, maar – rekening houdende met de timing – "snel verregaande en ongeziene veranderingen" vergen. De aarde is nu al met 1°C opgewarmd sinds de 19e eeuw en dat is ontegensprekelijk voelbaar en meetbaar, met onder andere meer en intenser extreem weer, een rijzend zeeniveau en verminderd ijs in de Arctische zeeën. Dit brengt – vooral bij verdere opwarming van 1,5° en meer – gevolgen met zich mee die lang voelbaar of zelfs onomkeerbaar zullen zijn. Bij verderzetting van het huidige beleid, wordt 1,5 graden opwarming mogelijk al bereikt in de periode tussen 2030 en 2050.

Het IPCC ziet mogelijkheden om de opwarming te beperken tot 1,5°C in mitigatie‐ en adaptatiestrategieën die gericht zijn op snelle, geïntegreerde en ingrijpende systeemtransities inzake energie, landgebruik, industrieën en steden. Dit scenario vergt ook een belangrijke toename (opschaling) van investeringen ten gunste van deze ecologische, sociale politieke en economische transities. (Bijkomende) vertragingen in het verminderen van de uitstoot doen het vooruitzicht op het meest gunstige scenario, met name beperking tot 1,5°C, alsmaar kleiner worden.

De Minaraad bracht een briefing nota uit met een synthese van het recentste Speciaal IPCC rapport. Vermits deze nota opgevat wordt als een verkennende synthese, bindt de inhoud ervan op zich noch de raadsleden noch de raadsorganisaties. Van het document werd wel door de raadsleden akte genomen, als een informatieve en oriënterende basis voor eventuele verdere werkzaamheden.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Briefing nota IPCC (Speciaal) Rapport 15

Download (grootte: 1.3 MB, type: application/pdf)