Koolstofopslag via (semi-)natuurlijke processen

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
01 apr 2021
Productnummer
2021-010

Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening inzake landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw (de LULUCF-Verordening) in 2018 werd landgebruik een volwaardig onderdeel van het Europese klimaatbeleid en draagt de sector bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord. Ook in het Vlaams Energie- en Klimaatplan en de onderscheiden Beleids- en Begrotingstoelichtingen wordt gekeken naar de mogelijkheden van deze sector inzake klimaatdoelstellingen.

De Minaraad volgt dit thema al geruime tijd op en stelde recent een studie en advies op eigen initiatief vast. Het advies focust in de eerste plaats op de nood aan actuele en geharmoniseerde data inzake bestaande koolstofvoorraden, mogelijkheden voor koolstofvastleggingen en effecten van beheer hierop.

Inzake beleid en regelgeving wijst de Minaraad op de toekomstige Europese ontwikkelingen en beveelt aan op hierop te anticiperen. Op Vlaams niveau adviseerde de Minaraad al eerder over de mogelijke impact van diverse beleidsveleden op koolstofopslag in bodem en biomassa. In dit advies vraagt de Raad om een doorlichting van de bestaande regelgeving door te voeren om de knelpunten en opportuniteiten in dit verband vast te stellen.

Een belangrijk aandeel van de werkzaamheden in het kader van dit advies en deze studie ging naar het bestuderen van het voornemen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan om een Vlaamse koolstofmarkt in het kader van het LULUCF-beleid op te zetten. De Vlaamse overheid voorziet om als facilitator van een dergelijke markt op te treden en aldus te zorgen voor een goede marktwerking en kwaliteitscontrole. De Minaraad beveelt aan dat de overheid daartoe het juridisch kader zou scheppen en formuleert in het advies specifieke aanbevelingen bij een aantal onderdelen van een koolstofmarkt.

Tot slot wijst de Raad op het belang van het behouden van de bestaande voorraden en vraagt de Raad om tijdig in te zetten op het verhogen van koolstofvoorraden via landgebruik aangezien dit een zeer traag proces is.

De studie werd opgesteld door het secretariaat van de Minaraad t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad. Vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, is de inhoud ervan niet bindend voor de raadsleden of de raadsorganisaties.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Advies Koolstofopslag via (semi-)natuurlijke processen

Download (grootte: 339.8 KB, type: application/pdf)

Studie Koolstofopslag via (semi-)natuurlijke processen

Download (grootte: 559.8 KB, type: application/pdf)