Decreet inzake de woonreservegebieden (met SARO en SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 sep 2018
Productnummer
2018-020

SARO, Minaraad en SERV formuleren in hun gemeenschappelijk advies tal van strategische bemerkingen ten aanzien van het ontwerp van decreet inzake de woonreservegebieden. Ze vragen een grondige aanpassing van het ontwerp van decreet.

Met wat voorligt wordt het ruimtelijk beleid ten aanzien van woonreservegebieden in belangrijke mate herleid tot een ad-hoc vergunningverlening, zonder inbedding binnen een ruimtelijke visie (inclusief een visie inzake wonen) en zonder een beleid te voeren met afweging van de verschillende ruimtevragen, onderzoek naar de meest optimale inplantingsplaatsen en integratie van milieuaspecten.

De raden wijzen op het belang van een volwaardig Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met inbegrip van beleidskaders die de effectieve realisatie en onderlinge samenhang van de strategische doelstellingen bewaken. De raden vragen de Vlaamse Regering om hier dringend werk van te maken en vragen het ontwerp BRV voor advies voor te leggen.

Daarnaast vragen de raden aandacht voor het uittekenen van een volwaardige ruimtelijke visie ten aanzien van wonen in Vlaanderen. Deze visie moet worden gestoeld op een gedegen behoefteraming en op een herijking van de dichtheden inzake wonen.

Verder dringen de raden aan op een grondige juridische toetsing van het ontwerp van decreet: in wat voorligt lijken er een aantal belangrijke juridische verbeterpunten overgebleven te zijn, en bovendien moet er een duidelijke toetsing gebeuren aan enige recente arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Europees Hof van Justitie.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Decreet inzake de woonreservegebieden

Download (grootte: 513.9 KB, type: application/pdf)