Voorontwerp van Bestuursdecreet

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
06 feb 2018
Productnummer
2018-006

De Minaraad heeft op 6 februari 2018 advies uitgebracht over het door minister-president Geert Bourgeois en minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans voorgelegde voorontwerp van Bestuursdecreet. De Raad is positief over het gegeven dat er met dit voorstel een coördinatie wordt doorgevoerd van twaalf bestaande decreten, maar stelt vast dat een aantal in de afgelopen jaren aangekondigde bestuurlijke vernieuwingen nog niet meegenomen zijn in deze oefening. Zo beveelt de Raad aan om werk te maken van een systeem van beleidsevaluatie.

In zijn Visienota 2050 had de Vlaamse Regering aangekondigd te willen komen tot bepaalde transities, om “taaie” of “hardnekkige” maatschappelijke problemen aan te kunnen aanpakken. Onder meer gaat het om transities naar duurzamer energie en materialengebruik. De structuur van de Vlaamse administratie is volgens de Minaraad evenwel te verkokerd om echt deze transities waar te kunnen maken: diverse onderdelen ervan werken onvoldoende of te stroef met elkaar samen. Met het voorontwerp van Bestuursdecreet lijkt men nu deze verkokering te bestendigen. De Minaraad pleit daarom voor een verbeterde samenhang tussen de diverse planvormen, voor duidelijk verankerde processen van domeingrensoverschrijdende samenwerking, voor een deontologie van de medewerkers die gericht is op samenwerking en oplossingsgerichtheid, voor de ontwikkeling van leercapaciteit op basis van experimenten. Ook breekt de Minaraad een lans voor meer substantieel leiderschap ten behoeve van lokale besturen, in verband met de op het lokale niveau plaatsgrijpende transitie-initiatieven.

Wat de strategische adviesraden betreft, vindt de Minaraad het positief dat er verbeteringen worden doorgevoerd, maar dat de geest van de bestaande regeling wordt gehandhaafd. Wat de samenstelling aangaat, is de Minaraad er positief over dat er nu expliciete erkenning wordt gegeven aan de rol die lokale overheden spelen in adviesraden. De Raad pleit er evenwel voor dat een adviesraad die zich met complexe maatschappelijke problemen inlaat, ook samengesteld zou zijn uit representanten van maatschappelijke organisaties.

De Minaraad is over het algemeen positief over het ICT- en informatiebeheerluik van dit voorontwerpdecreet en de consolidatie die hiermee plaatsvindt, maar vraagt wel om inspraak en advies in verband met strategische beslissingen dienaangaande. Er moet goed gewaakt worden over het realiseren van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagd informatiebeleid.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32


Downloads