Het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) (met SARO)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
22 feb 2017
Productnummer
2017-006

Met het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de Vlaamse Regering inzetten op een ambitieus veranderingstraject om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. SARO en Minaraad hebben hierover omstreeks de jaarwisseling een adviesvraag ontvangen.

SARO en Minaraad formuleren een gezamenlijk advies bij het Witboek BRV. De raden ondersteunen de beoogde ruimtelijke en beleidsmatige transitie. De raden vragen evenwel meer aandacht voor het transitietraject en wijzen op de noodzakelijke stappen die nog moeten worden gezet. Het betreft onder meer de uitwerking van het juridisch kader, het uittekenen van een volwaardig financieel kader, het vastleggen van een duidelijke en samenhangende bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten en provincies en het uitbouwen van een samenhangend geheel inzake strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, instrumentarium, draagvlakvorming en sensibilisering.

De raden benadrukken bovendien de samenhang met andere transitie-trajecten en leggen specifiek de nadruk op de noodzakelijke samenhang en afstemming van het BRV met de Visienota 2050.

Een belangrijk aandachtspunt betreft de verdere operationalisering van de beoogde strategische doelstellingen. Het Witboek BRV bevat een eerste aanzet van beleidskaders. Hieromtrent zijn nog veel vragen. De raden doen diverse suggesties voor de verdere concretisering van de strategische doelstellingen in de beleidskaders.

Ten slotte vragen de raden meer aandacht voor de leesbaarheid, helderheid en samenhang van het BRV. De raden vragen om te streven naar een heldere en samenhangende structuur van het BRV, naar helder taalgebruik en eenduidige definities....

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

Download (grootte: 522.5 KB, type: application/pdf)