Ontwerpvisie ‘Clean power for transport’ 2030

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
09 jun 2021
Productnummer
2021-016

Om de Europese klimaatneutraliteit te realiseren, moeten tegen 2050 de vervoersemissies met 90% zijn afgenomen. Met dit voor ogen heeft minister Lydia Peeters een visienota “Clean Power for Transport 2030” laten opmaken – wat een herneming en verdieping inhoudt van een reeds bestaande visienota. De Minaraad heeft over deze nieuwe visienota een unaniem advies uitgebracht.

In de eerste plaats vindt de Minaraad het positief dat het bestaande CPT-actieplan versterkt en uitgebreid wordt tot een “visie CPT 2030”. De uitbreiding van het toepassingsgebied ervan wordt verwelkomd. En de Raad vindt de voorgestelde doelstellingen voor 2025 en 2030 zeker haalbaar, wat betreft zero-emissievoertuigen. De Raad vraagt wel meer aandacht voor de vergroening van het zware vrachtvervoer.

Meer fundamenteel is dat er heel wat nieuwe ontwikkelingen te verwachten vallen, die de transitie naar elektrische voertuigen gaan versnellen. Dit maakt dat de doelstellingen, evenals de planning van de beoogde laadinfrastructuur (inclusief capaciteit netwerk), regelmatig geëvalueerd zullen moeten worden. De Raad wijst bij wijze van voorbeeld op drie significante ontwikkelingen. De Europese Unie heeft sinds kort besloten tot een meer ambitieuze algemene C02-reductiedoestelling tegen 2030, met name van -55%. Als tweede is er het recente federale akkoord inzake de vergroening van het bedrijfswagenpark. Tot slot is het duidelijk dat buurlanden, regio’s, steden en autoproducenten steeds ambitieuzer worden voor wat het uitfaseren aangaat van nieuwe auto’s die uitsluitend een verbrandingsmotor hebben.

In Vlaanderen kunnen “Batterij Elektrische Voertuigen” (BEV) ook bijdragen aan de oplossing van de stikstofproblematiek. Een stijgend aandeel van BEV (en dus bij een aanscherping van de Vlaamse ambitie) zorgt immers voor lagere NOx-emissies. Autobatterijen kunnen bovendien ook fungeren als energieopslag bij PV-eigenaars en mee ingezet worden in een V2X-systeem.

Bij dit alles pleit de Minaraad ervoor om de impact op het milieu en klimaat zo volledig als mogelijk in rekening te brengen. Dus naast de productie en het transport van de brandstoffen ook de productie van het voertuig en de recyclage of verwerking na het gebruik, evenals de “niet-uitlaat”-uitstoot van zero-emissiewagens (slijtage van banden).

De milieuvriendelijkheid van PHEV’s (plug-in hybrides) wordt natuurlijk in grote mate bepaald door het gebruik ervan. In werkelijke omstandigheden staan PHEV’s qua CO2-uitstoot veel dichter bij benzine- en dieselauto’s. Het afschaffen van de vrijstelling van BIV voor hybride en CNG-voertuigen was een belangrijke stap richting een groene verkeersfiscaliteit. Dit mag voor de Minaraad geen eindpunt zijn. De Raad pleit ervoor dat de Vlaamse Regering nu al een tijdspad voorziet voor een rechtvaardig sturende fiscaliteit.

Verder gaat het advies nog in op de aspecten batterijen en waterstoftechnologie, evenals, kort, op het aspect “mensen en middelen”.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Advies Ontwerpvisie ‘Clean power for transport’ 2030

Download (grootte: 429.6 KB, type: application/pdf)