Werking

Binnen de Minaraad is er een levendige interactie tussen de plenaire adviesraad, het dagelijks bestuur, de commissies en het secretariaat.
  •  Raad

De Minaraad telt 24 stemgerechtigde raadsleden, waarvan er acht de milieuverenigingen vertegenwoordigen, zes de sociaal-economische organisaties representeren, twee voor de open ruimte organisaties optreden, twee de socio-culturele organisaties die de belangen van consumenten of gezinnen vertegenwoordigen, twee namens de provincies en de steden/gemeenten spreken, en vier onafhankelijke deskundigen. Voor de 20 eerst vernoemde leden is er ook een plaatsvervangend lid benoemd.

De Raad neemt steeds de eindbeslissing over de ontwerpadviezen of andere ontwerpdocumenten die tot stand komen in de werkcommissies. Daarbij streeft de Raad naar consensus. Als geen consensus wordt bereikt, wordt gestemd. De stemverhouding wordt weergegeven in het advies. Er kunnen ook minderheidsnota’s aan de adviezen toegevoegd worden. 

  •  Voorzitterschap

Elk jaar neemt een van de leden het voorzitterschap op. Dit gebeurt volgens een beurtrol, waarbij de milieuverenigingen, de sociaal-economische organisaties en de organisaties verbonden aan de open ruimte om de beurt een voorzitter afvaardigen. In 2020 wordt het voorzitterschap opgenomen door Walter Roggeman.

  •  Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt negen bestuursleden en staat in voor de vlotte werking van de Minaraad. 

  • Werkcommissies

De werkcommissies gelden als de motor van de raadsactiviteiten. Ze snijden de voorgelegde problemen ten gronde aan en gaan gedetailleerd in op discussiepunten om zo tot ontwerpadviezen te komen. De werkcommissies staan onder leiding van een door de Raad aangeduide werkcommissievoorzitter en zijn samengesteld uit raadsleden, plaatsvervangende raadsleden en door hen aangeduide experts. Elke werkcommissie wordt bijgestaan door minstens één lid van het secretariaat. 

  • Permanente werkcommissies

Naast ad hoc commissies zijn er permanente werkcommissie voor Bosbeleid, Duurzame Ontwikkeling, Jachtbeleid, Natuurbeleid, Natuur- en Milieu-educatie en Riviervisserij. 

  •  Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de Minaraad.

 


Extra documenten

  1. Inleiding tot de processen van de Minaraad.
  2. Het huishoudelijk reglement van de Minaraad.