Opdracht

De Minaraad is een strategische adviesraad van het beleidsdomein Omgeving binnen de Vlaamse overheid. De Minaraad brengt op eigen initiatief, of op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, adviezen uit over het milieubeleid en/of over het milieuaspect van duurzame ontwikkeling.

Opdracht

De Minaraad is een strategische adviesraad van het beleidsdomein Omgeving binnen de Vlaamse overheid. De Minaraad brengt op eigen initiatief, of op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement, adviezen uit over het milieubeleid en/of over het milieuaspect van duurzame ontwikkeling.

De Minaraad volgt en interpreteert maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsontwikkelingen voor milieu en voor de milieuaspecten van duurzame ontwikkeling en draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie over het milieubeleid of over het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling.

De Vlaamse Regering wint verplicht advies in over:

  • de voorontwerpen van decreet die het milieubeleid aanbelangen;
  • de voorontwerpen van decreet die tot andere beleidsdomeinen behoren en aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
  • de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering die het milieubeleid aanbelangen én van strategisch belang zijn.

De adviezen van de Minaraad kunnen verder ook betrekking hebben op:

  • de voorstellen van decreet die het milieubeleid aanbelangen of tot andere beleidsdomeinen behoren en aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
  • de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering die het milieubeleid aanbelangen en niet van strategisch belang zijn;
  • de beleidsnota’s die ingediend worden door het Vlaams Parlement over het milieubeleid en over het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling;
  • de ontwerpen van samenwerkingsakkoord die het Vlaamse Gewest wil afsluiten met de federale overheid of met de andere gewesten;
  • de federale plannen die van strategisch belang zijn voor het milieubeleid of het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling;
  • de EU-beleidsvoornemens, EU-beleidsplannen, EU-regelgeving of internationale verdragen die in voorbereiding zijn én van strategisch belang zijn voor het milieubeleid of het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling.

 

Al de adviezen zijn openbaar en via deze site consulteerbaar. 

De werking van de Minaraad is decretaal vastgelegd via:

- het kaderdecreet tot regeling van de strategische adviesraden van 18 juli 2003 dat verder werd verfijnd met de decreten van 23 juni 200622 december 2006 en 13 juli 2007, en

- het decreet ter oprichting van de strategische adviesraad ‘Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen’ van 30 april 2004 (gewijzigd bij decreet van 28 april 2006 en 25 mei 2007).

Op basis van dit laatste decreet werd er een extra titel toegevoegd aan het decreet van 5 april 1995 houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid. Titel XI over "strategische advisering" trad in werking door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009