Subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 jan 2017
Productnummer
2017-003

In dit gezamenlijk advies over de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer maken de Raden in een algemeen luik eerst enkele kanttekeningen bij de door de Vlaamse Regering vooropgestelde principes met betrekking tot dit concept. Ze vragen onder meer administratieve vereenvoudiging voor de rechtsonderhorigen en de nodige aandacht voor het bekomen van een goed draagvlak bij alle belanghebbenden, gelet op de karakteristieken van de beoogde doelgroepen. Inzake het stimulerend karakter vragen de Raden zich af in hoeverre dit ontwerpbesluit zal leiden tot het gewenste resultaat en vragen daarom om hiertoe te voorzien in een evaluatie.  Met betrekking tot de samenhang van de regelgeving vragen de Raden om het aangekondigde fiscale kader zo snel mogelijk goed te keuren.

Inzake de inzet van middelen treden de Raden de opmerkingen van de Inspectie van Financiën, zoals vermeld in de bisnota, bij. Ze herinneren hierbij aan eerdere adviezen[1][2] die deels werden gevolgd. De budgettaire meervraag blijft evenwel bestaan en de Raden vragen om hiervoor de nodige budgetten te voorzien, alsook om de overige oplossingsrichtingen (prioritering, integratie en fasering) verder uit te voeren.

Naast de meer specifieke vragen inzake evaluaties in het tweede deel van het advies, vragen de Raden eveneens om te voorzien in een voortschrijdende evaluatie van het gehele ontwerpbesluit, telkens na één werkingsjaar tot een volledige beleidscyclus is afgerond. Verder doen de Raden enkele aanbevelingen over de rechtsgrond van dit ontwerpbesluit, over het PAS-herstelbeheer en over de (dubbele)  rol van het ANB.

Met betrekking tot het ontwerpbesluit zelf, vragen ze duidelijkheid over enkele gebruikte termen (onder andere ‘onzorgvuldigheid’ in art.9, 3°, ‘mozaïeklandschappen’ in art.12, ‘resultaatsindicatoren’ in art.19, ‘natuurwaarden’ in art.37, 4° en ‘omzetting van een beheerplan’ in art.61, §2,) en onderbouwing en/of verantwoording van een aantal gemaakte keuzes (onder andere inzake de aanvullende subsidies voor bosomvorming en de voorwaarde, vermeld in art.32, 1°, met name het beschikken over een goedgekeurd natuurbeheerplan type vier voor het kunnen verkrijgen van aankoopsubsidies).

Ook met betrekking tot opvolging doen de Raden enkele aanbevelingen. Meer specifiek vragen ze onder andere ook de opmaak en goedkeuring van een code goede praktijk met betrekking tot de opvolging van resultaatsindicatoren en een bijstelling van de voorziene subsidies voor de opvolging van resultaatsindicatoren, berekend met de normkosten-methodiek, op basis van hetgeen wordt gevraagd in de goedgekeurde code van goede praktijk. Daarenboven is een dergelijke bijstelling nodig naargelang de last van een inventaris van de uitgevoerde werken.

Verder wijzen ze op enkele specifieke knelpunten inzake de berekeningsbasis projectsubsidies natuur, de restfinanciering bij een LIFE-programma, de voorwaarden voor de vervreemding van een perceel in geval van een intergenerationele schenking, de volgorde van de criteria bij de doelmatigheidstoets bij aankoopsubsidies, het ontbreken van een afsprakenkader over de aantasting van de agrarische structuur, enkele specifieke voorwaarden voor het verkrijgen van aankoopsubsidies en de werking van onthaalpoorten. Verder vragen ze een indexering van de subsidies voor de opvolging van resultaatsindicatoren en voor openstelling, net zoals het geval is voor de subsidies beheer.

De Raden bereikten geen consensus over het al dan niet voorzien van een vergoeding voor waardevermindering veroorzaakt door erfdienstbaarheid bij een type 4 beheerplan en van een vergoeding van opportuniteitskosten.[1] Gezamenlijk advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (2013|061), p. 22 en volgende

[2] Minaraad advies 2012|77 van 25 oktober 2012 over de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van de instandhoudingsdoelstellingen, p.10 en 11, onder [8]

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Advies subsidiëring geïntegreerd natuurbeheer

Download (grootte: 254.8 KB, type: application/pdf)