Besluit over de grondwatertrein (regulering inzake bemalingen, drainages en grondwaterwinningen) (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
20 mrt 2023
Productnummer
2023-010

De Minaraad, SERV en SALV duiden in dit advies hun aanbevelingen bij het ontwerp van besluit over de zogenaamde “grondwatertrein”, waarin in hoofdzaak aanpassingen gebeuren aan de regulering inzake bemalingen, drainages en grondwaterwinningen.

De Raden delen het uitgangspunt dat moet ingezet worden op systeemherstel en dat het daarom belangrijk is om het verlies aan water via drainages, bemalingen en andere vormen van ontwatering te beperken. Een behoud of herstel van de goede kwantitatieve toestand van de freatische grondwaterlagen is essentieel voor het waterbeleid, maar draagt ook bij aan klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Meer water vasthouden kan ook belangrijke socio-economische baten met zich meebrengen, wat niet wegneemt dat de maatregelen een economische kost hebben.

Er is nood aan meer samenhang tussen de instrumenten. De Raden vragen om de relaties tussen instrumenten te verduidelijken en om ook oplossingen uit te werken voor de gebieden die niet gevat zijn door de regelgeving. Daarbij moet sterker ingezet worden op gebiedsgerichte initiatieven.

Er is nood aan een inventarisatie van de drainages, een verdere uitwerking van het kader voor de vergunningsaanvraag en meer duidelijkheid over mogelijke mitigerende maatregelen en over de manier waarop de uitgebruikstelling van drainages dient te gebeuren.

De Raden steunen de voorgestelde aanscherping van de regels rond particuliere grondwaterwinningen en menen dat de plicht om een debietmeter te plaatsen sneller kan worden ingevoerd. Ze vragen een versterking van de handhaving op niet-gemelde en illegale grondwaterwinningen door een verhoging van de capaciteit en door de inzet van technologische innovatie.

De voorgestelde cascaderegeling voor bronbemalingen is positief, maar er moet meer ingezet worden op compliance promotion o.a. door snel werk te maken van praktische richtlijnen. Door bemalingen te integreren in de ontwerp- en vergunningsfase kunnen in een vroege fase al mogelijke effecten ingeschat worden. Locaties waar bemalingswater potentieel verontreinigd is moeten accuraat in beeld gebracht worden, een zelfde risicogebaseerde aanpak als bij bedrijfsafvalwater is dan aangewezen. Een efficiënte overdracht van tellerstanden moet bevorderd worden.

De Raden steunen de voorgestelde wijzigingen aan de regelgeving inzake geothermie en de verduidelijking van het kader voor de aanvulling van grondwater. Ten slotte vragen ze om sterfputten uit te faseren en om snel een invulling van het principe “geen bijkomende bebouwing zonder waterzuivering”.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Advies over het besluit grondwatertrein

Download (grootte: 364.4 KB, type: application/pdf)