Actieplan PFAS 2022-2024 (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
30 mrt 2023
Productnummer
2023-012

Het ontwerp PFAS-actieplan bouwt verder op het werk van de PFAS opdrachthouder en de Parlementaire Onderzoekscommissie, en biedt ook een doorkijk naar de volgende stap: het beleidsplan Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Het plan vertrekt van een visie op PFAS in een circulair systeem en vertaalt die in 50 acties. Die acties richten zich vooral op het beperken van emissies, het inventariseren, het minimaliseren van de verspreiding van de verontreiniging, het inperken van de blootstelling van de bevolking en ten slotte de sanering.

Minaraad en SERV onderschrijven de urgentie van het actieplan en menen dat de overheid, samen met andere actoren, verder inspanningen moet leveren om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.

Ze wijzen op de vruchtbare samenwerking over beleidsdomeinen heen, die belangrijk is in de governance van het plan, en willen garanties voor de voortzetting ervan. Voor de geloofwaardigheid van het plan vragen ze om de financiering te garanderen en om voldoende personeelscapaciteit te voorzien, in het bijzonder voor de sanering. Daarnaast is er nood aan structurele stakeholderbetrokkenheid en sterkere internationale samenwerking en afstemming. De voorziene rapportage en databeheer zijn positief. Een aanvulling met een overzicht van de normering kan ervoor zorgen dat de geïnteresseerde betrokkenen op een snelle en correcte manier geïnformeerd worden.

De Raden steunen de systeembenadering in de visie maar vragen in een volgende stap meer concrete doelstellingen. Minaraad en SERV zijn voorstander van een doorgedreven inzet op uitfasering, dit in uitvoering van de gewenste transitie naar een circulaire economie. Een uitbreiding van de visie in lijn met dit transitie-perspectief is dan ook aangewezen. Daarbij vragen de Raden om sterker in te zetten op innovatie en daartoe het beleidsdomein EWI te betrekken bij het plan.

Bij de acties willen de Raden meer nadruk op maatregelen met direct effect op het leefmilieu en de gezondheid. Ze vragen om beter rekening te houden met kwetsbare personen en willen een duidelijkere verankering van de zorg voor ecosystemen. Er moet meer helderheid komen over de ambities in de Europese beleidsdiscussies, en er zijn bijkomende acties nodig voor een proactieve communicatie naar het brede publiek. Daarnaast vragen ze om een regelgevingsagenda op te maken en correcte overgangstermijnen te voorzien. De conformiteit van het plan met het bestaande en toekomstige Europese kader is bij dit alles een randvoorwaarde.

De Raden verwelkomen ten slotte de aangekondigde adviesvraag over het beleidsplan Zeer Zorgwekkende Stoffen. Ze menen dat daarbij de stap van ‘actieplan’ naar ‘strategisch plan’ moet gezet worden en vragen voldoende aandacht voor een integraal en samenhangend beleid.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads