Wijziging Vlarem i.v.m. bedrijfsafvalwater (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
10 nov 2022
Productnummer
2022-024

De Minaraad, SERV en SALV brachten een gezamenlijk advies uit over bijstellingen aan de regelgeving inzake het lozen van bedrijfsafvalwater. De Raden staan achter de doelstelling om de lozing van gevaarlijke stoffen in oppervlaktewater maximaal te voorkomen. Ze wijzen wel op een aantal problemen bij de implementatie hiervan. 
 
De Raden ondersteunen de risico-gebaseerde aanpak. De belangrijkste wijziging in het voorstel betreft met name de invoering van een cascadesysteem voor de beoordeling van lozingen waarvoor een vergunning wordt gevraagd. Hierbij introduceert men het begrip “milieurisicogrenswaarde”, wat men definieert als de concentratie waarbij op lange termijn geen rechtstreekse of onrechtstreekse effecten op mens en milieu te verwachten zijn. De raden onderschrijven deze opzet en formuleren er drie concrete aanbevelingen bij: (1) verzeker de juridische robuustheid, zoals bij de milieukwaliteitsnormen; (2) maak zo snel mogelijk werk van de vaststelling van de milieurisicogrenzen en (3) werk samen binnen de EU voor een snellere bepaling en het behoud van een gelijk speelveld. Meer algemeen vragen de Raden om de samenhang te verduidelijken van deze risicobenadering met het materialenbeleid, het productbeleid en het innovatiebeleid, en dit alles in een bredere systeemaanpak.
 
De Raden vragen verder om de risico-afweging explicieter te maken in die gevallen waar wetenschappelijke zekerheid nog ontbreekt. Op basis van best practices, moet een Code van Goede Praktijk opgemaakt worden die mogelijke onduidelijkheden zoveel mogelijk ondervangt. Daarnaast willen de Raden ook verheldering over (1) de risico-inschatting bij meet-onzekerheden (2) de screening in geval van vervuild bemalingswater (3) een antwoord op de vraag wat er moet gebeuren als de overgangstermijn van 12 maanden niet gerespecteerd kan worden.
 
Tenslotte vragen de raden om een evaluatie te voorzien van de impact van de voorgestelde aanpak na een periode van drie jaar.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Advies wijziging Vlarem i.v.m. bedrijfsafvalwater

Download (grootte: 293.1 KB, type: application/pdf)