De eengemaakte Vlaamse Nutsregulator (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 sep 2023
Productnummer
2023-031

De SERV en de Minaraad zijn voorstanders van een sterke en geïntegreerde nutsregulering, vooral als regulatoren zo beter de maatschappelijke belangen kunnen bewaken en synergieën en efficiëntievoordelen kunnen helpen realiseren. De Raden vragen wel dat ervoor gezorgd wordt dat de voorgestelde Vlaamse nutsregulator (VNR), waarin de waterregulator van de VMM en de VREG samengevoegd worden, ook in de praktijk aan die verwachtingen beantwoordt. Daarvoor moeten nog enkele randvoorwaarden voor een vlotte integratie van de regulering vervuld worden en moet er meer focus liggen op echte efficiëntiewinsten. Meer is dus nodig om te zorgen dat de voordelen van de eenmaking van nutsregulatoren ten volle gerealiseerd worden. 

Vooraleer de regulatoren te integreren, moeten volgens de Raden de randvoorwaarden hiervoor vervuld worden. Ze vragen om dringend de kerntakendebatten uit te klaren en de taken van de VNR beter af te bakenen ten opzichte van die van de VMM en VEKA. De capaciteit van de VNR verdient versterking, vooral omdat slechts een klein deel van de VMM-expertise naar de VNR gaat en omdat toezicht op investeringsplannen en financieel toezicht binnen de VREG sowieso nog versterking verdienden. Het werkingskader van de VNR moet ook sterker gelinkt worden aan de bredere beleidsdoelen waarbinnen de nutssectoren moeten werken, om voldoende slagkracht te kunnen garanderen. Toezicht op de VNR wordt best uitsluitend bij het Vlaams parlement geplaatst. Ook dient er gekeken te worden naar de introductie van de expertenraad en de garanties voor de onafhankelijkheid van de VNR.

Volgens de Minaraad en de SERV moet de integratie van nutsregulering meer focus leggen op grote efficiëntiewinsten. Voor efficiëntiewinsten in de regulering dient de achterliggende sectorale regelgeving beter afgestemd worden. Voor efficiëntiewinsten in infrastructuurinvesteringen moet de VNR meewerken aan een meer geïntegreerde infrastructuurplanning die synergieën garandeert, ook met investeringen in kabel, glasvezel, wegen, … . Voor een efficiënter databeheer is meer samenwerking nodig met verrijkte databanken waarin de VNR en administraties data delen. De voorziene taakverschuiving omtrent het beheer van certificatendatabanken en sociale statistieken van VREG naar VEKA staat haaks op zo’n vraag naar betere samenwerking rond data. Tot slot formuleren de Raden suggesties om de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren en te garanderen dat de integratie in één regulator niet ten koste gaat van specifieke sectorale behoeften.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam Annemie Bollen
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres abollen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 00

: Naam Julien Matheys
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres jmatheys@serv.be
: Telefoon 02 209 01 27


Downloads

Advies over de eengemaakte Vlaamse Nutsregulator

Download (grootte: 466.3 KB, type: application/pdf)