Modernisering milieueffectrapportage (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 sep 2023
Productnummer
2023-027

De SERV en de Minaraad drukken hun algemene positieve appreciatie uit over de modernisering van de milieueffectrapportage. Naast de vooruitgang die wordt geboekt, zien de Raden ook nog aandachtspunten. Voor een grondige beoordeling ontbreken de uitvoeringsbesluiten, waardoor meerdere vragen onbeantwoord blijven. Duidelijkheid is eveneens nodig in relatie met de aangekondigde wijzigingen aan de omgevingsvergunningsprocedure. Zij adviseren om beide voorontwerpen op elkaar af te stemmen. De voorziene evaluatie zal een waardevol instrument zijn om te beoordelen of de wijzigingen tot de vooropgestelde vereenvoudigde en kwalitatieve milieueffectrapportage geleid hebben. De Raden formuleren aanbevelingen over wat een goede evaluatie zou moeten zijn.

De Raden steunen de afschaffing van de ontheffingsmogelijkheid voor bijlage II-projecten en zien een positieve evolutie op vlak van digitale dienstverlening. Zij zijn van oordeel dat stappen in de goede richting gezet worden om de impact van een MER op de besluitvorming te verhogen maar formuleren ook verbeterpunten.

De Raden steunen vervolgens de afstemming met de Europese richtlijnen en adviseren bij de effectieve invulling van de begrippen te waken over evoluties in (Europese) rechtspraak en rechtsleer, in functie van een fair level playing field. Zij vragen bovendien te motiveren waarom feitelijke verenigingen geen rol behoeven in de milieueffectrapportage. Wat betreft degelijke adviesverlening is kwaliteitsborging een belangrijk element waarbij alle betrokken actoren een belangrijke rol vervullen en verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit en doorwerking van de milieubeoordeling. De Raden bevelen aan dat de capaciteit van de adviserende instanties hierop is afgestemd.

Om de doelstelling van de milieubeoordeling te bereiken kan het volgens de Raden ook nuttig zijn om verder te kijken dan naar de mogelijke negatieve milieueffecten en oog te hebben voor positieve milieueffecten en niet enkel de aanzienlijke effecten. Milieubeoordelingen omvatten bovendien een schat van informatie. De Raden drukken hun positieve appreciatie uit over het hergebruik van informatie uit andere rapporten maar zijn van oordeel dat een compleet beeld van de kwaliteit van deze beoordelingen of andere relevante beoordelingen ontbreekt. Zij adviseren dat het Vlaamse expertisecentrum m.e.r. de sterktes en zwaktes in kaart brengt.

De Raden vragen ook aandacht voor de strategische plan-MER’s. Verschillende actuele dossiers tonen de uitdagingen aan waarmee Vlaanderen wordt geconfronteerd in het kader van (de opmaak van) de milieueffectrapportage. De Raden zijn van oordeel dat op vlak van strategische plan-MER’s vooruitgang te boeken valt voor het omgevingsbeleid. Zoals ze vandaag voorligt, pakt de modernisering deze uitdagingen onvoldoende aan.

De Raden beschouwen het als een positieve evolutie dat de m.e.r. screening eenvoudiger wordt. Zij onderstrepen daarbij wel het belang van een degelijke screeningstool om relevante nadelige milieueffecten te detecteren en formuleren aanbevelingen om procedurele obstakels weg te werken. De motiveringsplicht van de initiatiefnemer bij de screening, staat volgens de Raden best in een decreetbepaling. Ook de scoping is een belangrijke stap in de milieubeoordeling. De Raden erkennen dat scoping best zo gericht mogelijk gebeurt en dient te focussen op de milieueffecten die voor een bepaalde actie relevant zijn. Zij formuleren alvast een aanvulling op de verplichte informatie en vragen een verduidelijking van de impact van een scopingsadvies.

De Raden zien dat de inhoud van een MER beter is omschreven en dat klimaat meer aandacht krijgt. De Raden kijken ook uit naar de verkenning en concretisering van de concepten milieu- en gezondheidsgebruiksruimte.

Afsluitend vragen de SERV en de Minaraad aandacht voor de meerwaarde van raadpleging in een vroeg stadium, ondersteunen zij de aangescherpte motiveringsplicht in de besluitvormig en formuleren zij aanbevelingen in het kader van de kwaliteitszorg. De Raden drukken nog finaal hun positieve appreciatie uit voor het Vlaams expertisecentrum m.e.r. en zien voor hen een belangrijke taak weggelegd.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies Modernisering milieueffectrapportage

Download (grootte: 422.8 KB, type: application/pdf)