Vervoersnetwerken koolstofdioxide (CO2) via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
04 mei 2023
Productnummer
2023-015

De Minaraad bracht advies uit over het ontwerp van decreet betreffende het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest. De Minaraad vindt de uitbouw van infrastructuur voor CCUS een strategische noodzaak en bevestigt dat een regelgevend kader voor CO2-transport noodzakelijk is. Europese steunmaatregelen en marktcreatie verschaffen weliswaar belangrijke prikkels, maar leiden niet noodzakelijk tot een optimale marktorganisatie voor het beoogde CO2-transport.

Wat de beoogde structuur van het netwerk betreft, wijst de Minaraad op de onuitgeklaarde kwestie inzake horizontale ‘bundling’ of ‘unbundling’ (hier is er een punt van onenigheid). De vierjaarlijkse ontwikkelingsplannen zouden meer performance-based moeten zijn, in functie van klimaatdoelen en mede in de context van het programma ‘Klimaatsprong’. Het bereik van de te consulteren partijen moet worden verbreed in relatie tot het ruimere achterland dat men zou willen bedienen. Voor wat de regulator aangaat vraagt de Minaraad om de regulerende, de studie- en de rapportagerol van de VREG te verbreden. 

Algemeen wijst de Raad er op dat het ruimtelijke en omgevingsaspect van deze zaak niet te onderschatten valt. De Raad pleit voor een zo eenvoudig mogelijke ‘setting’, gestoeld op een ruimtelijke visie, en die marge laat voor effectinschatting en inspraak. Aangezien nu al sommige ETS-plichtige installaties ingeplant zijn op plaatsen waar het niet evident is om aan te sluiten bij een cluster, zullen er in die gevallen keuzes moeten worden gemaakt. In verband met de voorgenomen ‘veiligheidseisen’ zal onderzocht moeten worden of VLAREM en/of andere regelgeving moeten bijgesteld worden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies vervoersnetwerken koolstofdioxide (CO2) via pijpleidingen in het Vlaamse Gewest

Download (grootte: 460.8 KB, type: application/pdf)