Aanbevelingen voor strategisch watervoorraadbeheer

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
14 jul 2020
Productnummer
2020-008

De Minaraad steunt het voornemen om een Strategisch Plan Waterbevoorrading op te maken, gezien de structurele waterschaarste in Vlaanderen en de legitieme verwachting dat de klimaatverandering deze schaarste verder zal verergeren. Op basis van een gedachtewisseling met de VMM en het kabinet (25 juni 2020) zet de Minaraad in dit briefadvies zijn visie uiteen op de inhoud en de aansturing van dit proces.

De Minaraad beveelt aan om de opmaak van de strategie op te vatten als de stap in het beleidsproces waarin de nodige beleidsdoelstellingen (zowel bescherming van watervoorraden als socio-economische doelstellingen) effectief leiden tot een duidelijke selectie van maatregelen en tot de financiering hiervan.

De Raad meent wel dat de scope van het voorgenomen plan verbreed moet worden, door ook expliciet aandacht te besteden aan de verdeling en sturing van het beschikbare oppervlaktewater (afstemming hierover met buurlanden en verdeling van water binnen Vlaanderen), aan infiltratie en drainage (en de ruimtelijke aspecten hiervan) en aan het robuuster maken van het watersysteem (wat ten andere ook in het regeerakkoord werd aangekondigd).

De Minaraad vraagt om snel een heldere visie en zo concreet mogelijke doelstellingen op te maken en geeft hiervoor aanwijzingen. Wat de doelstellingen betreft wijst de Raad op het doen dalen van de waterstress en de nood aan ontkoppeling als mogelijk relevante (globale of sectorale) indicatoren - en ook op de nood aan operationalisering van de doelstellingen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water.

De raad vraagt verder om het proces beter te integreren in het integrale waterbeleid en de sturing ervan dus snel naar de CIW te brengen. De organisatie van de beleidsaansturing in de “silo’s” is immers een gekend pijnpunt in het (water)beleid. De Raad doet ook aanbevelingen over de doorwerking van het plan: in de plannen en programmas van waterbeheerders, buiten het waterbeleid en in verband met investeringsbeslissingen van actoren. Deze doorwerking moet gebiedsgericht worden geconcretiseerd, onder coördinatie van de CIW.

Tenslotte geeft de Raad aan welke zogenaamde quick-wins op korte termijn zouden kunnen uitgevoerd worden, zoals de gezamenlijke visie die de drinkwatersector opmaakte en het kader voor het nuttig gebruik van bemalingswater.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Downloads

Briefadvies Strategisch Plan Waterbevoorrading

Download (grootte: 688.9 KB, type: application/pdf)