Kader en kansen voor flexibiliteit en energiegemeenschappen (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
30 nov 2020
Productnummer
2020-018

De SERV en de Minaraad zijn blij dat de Vlaamse regering met een decretaal kader werk maakt van flexibiliteit in het energiesysteem en van de ontwikkeling van energiegemeenschappen. De beoordeling van dat kader is moeilijk omdat het onduidelijk is welke keuzes de Vlaamse regering precies maakt, waar ze naar toe wil en wat de implicaties op het terrein zullen zijn. Een evaluatiebepaling in het decreet moet garanderen dat het kader en de invulling periodiek getoetst, geconsulteerd en bijgestuurd worden en dat flexibiliteit en energiegemeenschappen inderdaad de nodige kansen krijgen. Bij de invulling is voldoende aandacht nodig voor faire financiering en marktconforme vergoedingen, voor een sterke regulator, voor marktwerking en voor burgerparticipatie, lokale besturen en kwetsbare groepen. Tot slot moeten enkele nevendiscussies rond de financiering van het energiesysteem, infrastructuurplanning en kerntakendebat dringend uitgeklaard worden om ook in het voorliggend dossier vooruitgang te boeken.

De SERV en de Minaraad steunen de Vlaamse Regering in haar ambitie om de flexibiliteit van het energiesysteem en de ontwikkeling van energiegemeenschappen te stimuleren. Beide raden roepen in een gezamenlijk advies op om de initiatieven verder aan te wakkeren die samen zorgen voor een flexibeler en duurzamer energiesysteem.

Het voorliggend decretaal kader rond flexibiliteit en energiegemeenschappen was dringend nodig en sluit terecht nauw aan bij het Europese kader. Toch is dit slechts een eerste stap. Op korte termijn zijn aanvullend aangepaste uitvoeringsbesluiten, technische reglementen, specificaties, afsprakenkaders, tariefmethodologieën, investeringsplanprocessen, een faciliterend kader, ruimte voor onderzoek en experimenten, operationele voorzieningen en processen, nodig én een aangepaste mindset bij de diverse actoren. Die moeten duidelijkheid en rechtszekerheid creëren over hoe het Vlaamse energiesysteem flexibiliteit zal omarmen en over hoe energiegemeenschappen in Vlaanderen kunnen ontwikkelen. Een evaluatiebepaling in het decreet moet garanderen dat het kader voldoende getoetst en geconsulteerd wordt en dat flexibiliteit en energiegemeenschappen inderdaad de nodige kansen krijgen. Verder vinden de raden het alvast positief dat het voorontwerp een brede benadering van flexibiliteit hanteert, een marktgebaseerde aanpak voor flexibiliteit vooropstelt en evenwichten zoekt tussen de belangen van marktactoren en netbeheerders. Wel moeten enkele bepalingen rond energiegemeenschappen herbekeken worden, enkele keuzes gemotiveerd worden en lijkt technisch nazicht van de teksten nodig.

De verdere uitwerking van het beleidskader is bepalend voor de implicaties op het terrein. Een goede procesaanpak moet hiervoor uitgetekend worden waarbij relevante stakeholders, inclusief de raden, geraadpleegd worden. De regulator moet voldoende uitgerust worden om de nieuwe taken als gevolg van het decretaal kader rond flexibiliteit en energiegemeenschappen goed te kunnen uitvoeren. Verder moeten definanciering fair en de vergoedingen marktconform geregeld worden en moet er voldoende aandacht zijn voor marktwerking, burgerparticipatie, lokale besturen en kwetsbare groepen. Tot slot moeten tegelijkertijd enkele aanverwante discussies uitgeklaard worden, onder meer inzake financiering van het energiesysteem, infrastructuurplanning en het kerntakendebat.

 

Coördinator
: Naam Annemie Bollen
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres abollen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 00

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

: Naam Julien Matheys
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres jmatheys@serv.be
: Telefoon 02 209 01 27


Downloads

Kader en kansen voor flexibiliteit en energiegemeenschappen

Download (grootte: 530.3 KB, type: application/pdf)