Vlaremtrein - Grondwaterwinningen en bronbemalingen (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
31 mei 2021
Productnummer
2021-013

Op 11 mei 2021 vroeg de minister advies aan de SERV, de Minaraad en de SALV over de “Vlaremtrein”. 

De raden gaan in dit advies enkel in op de bepalingen die kaderen in het waterschaarstebeleid, meer bepaald grondwaterwinningen en bronbemalingen. De Minaraad gaat in een apart advies in op de regels inzake het houden van schildpadden.

De raden ondersteunen de voorgestelde aanpak inzake grondwaterwinningen waarbij – behoudens terechte uitzonderingen – debietmeting voortaan ook verplicht wordt bij niet- heffingsplichtigen. Dit zorgt voor een beter zicht op de opgepompte volumes grondwater. Nu zijn immers enkel de volumes bekend bij heffingsplichtige winningen omdat debietregistratie noodzakelijk is voor de vaststelling van de grondwaterheffing. Uitbreiding van verplichte debietregistratie draagt dus bij tot betere data over waterbeschikbaarheid en watervraag en op die manier aan de doelstelling om het evenwicht tussen winningen en draagkracht te garanderen.

De raden zien duidelijk meerwaarde in de rol van de erkende boorders en de hen opgelegde verplichtingen zoals digitale voorafmelding, het verlenen van informatie aan de opdrachtgever en de GPS-tracking die een nauwkeurige locatie van de winningen voortaan mogelijk maakt. Het opsporen van illegale grondwaterwinningen, het optreden tegen niet-erkende boorbedrijven en overtredingen van erkende boorbedrijven blijven volgens de raden een belangrijk aandachtspunt voor de handhaving en vormen een cruciale aanvulling op de voorgestelde aanpak.

De raden onderschrijven ook voorgestelde aanpak van de bronbemalingen. Toepassing van de code van goede praktijk en de aanscherping van de bemalingscascade zorgen voor een structurele aanpak voor het omgaan met bemalingswater. Het principe van zo weinig mogelijk water oppompen staat hierbij voorop. Het is dan ook positief dat maximale beperking van het oppompen voorop staat in de cascade. Volgens de raden kan het inzetten op automatische sturing hierbij helpen. De raden ondersteunen ook de mogelijkheid om het bemalingswater nuttig te gebruiken indien er geen indicaties zijn van potentiële vervuiling.

De raden wijzen tenslotte op het belang van een professionele aanpak met voorbereiding in de ontwerp- en de vergunningsfase. De overheid kan hierbij het voortouw nemen via lastenboeken en bestekken van overheidsopdrachten.

Tot slot stellen de raden vast dat de mogelijkheid tot het aanvragen van lozingsvrachten – onder bepaalde voorwaarden - in de vergunning kan opgenomen worden. Dit is belangrijk in het kader van waterhergebruik omdat een opconcentratie van zouten in het afvalwater het respecteren van de lozingsconcentratienormen bemoeilijkt. De raden vroegen eerder al om hier oplossingen voor aan te dragen. De verduidelijking in Vlarem dat naast hogere concentratienormen ook een vrachtenaanpak mogelijk wordt, is een goede zaak. De raden rekenen op een zorgvuldige aanpak bij de implementatie in het licht van de waterkwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads

Advies Vlaremtrein - Grondwaterwinningen en bronbemalingen

Download (grootte: 220.0 KB, type: application/pdf)