Maatregelen en instrumenten voor MAP7

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 apr 2022
Productnummer
2022-007

De Minaraad bracht op 28 april 2022 advies uit in aanloop naar het zevende Mest Actieplan (MAP 7).

De doelstellingen uit de derde stroomgebiedbeheerplannen vormen het kader voor MAP 7. De doelafstand moet ingeschat worden, net als de bijdrage van de implementatie van het GLB, het erosiebeleid, bufferzones en de PAS maatregelen. De realisatie van deze doelstellingen is urgent in het licht van de ervaring met het stikstofbeleid.

Het gebrek aan efficiëntie en effectiviteit van het mestbeleid is de basis voor een belangrijk vertrouwensprobleem. Het vertrouwen kan verbeterd worden door concreet invulling te geven aan de uitgangspunten dat het beleid consequent, fair, motiverend, verifieerbaar en handhaafbaar hoort te zijn.

Een deel van de oplossing voor het mestprobleem kan gezocht worden in maatregelen gericht op andere actoren in de agrovoedingsketen. Daarnaast moeten er lessen worden getrokken uit de hogere prijzen voor kunstmest, moet de kunstmestregistratie beter en is er een actieplan nodig voor en met de groente verwerkende industrie.

Er dient krachtiger ingezet op een verbetering van de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid. Dat kan door de promotie van compost en stalmest, verbeteringen in de regelingen rond teeltrotatie en vanggewassen, integratie in het erosiebeleid en de verdere ontwikkeling van het bodempaspoort.

Inzake de horizontale maatregelen is er nood aan een certificering van de bemestingsadvisering, meer focus op “trage” meststoffen en een evaluatie van de bedrijfsgerichte benadering. Voor het gebiedsgerichte beleid is een kwalitatief en stabiel MAP-meetnet een randvoorwaarde. Er zijn voldoende garanties nodig voor de milieukundige en teelt-technisch kwaliteit van de equivalente maatregelen, en aanpassingen aan de gebiedsgerichte maatregelen. Tenslotte kan het versterken van de groenblauwe infrastructuur bijdragen aan een aantal doelstellingen.

In het advies zijn standpunten opgenomen van Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt. VOKA onthoudt zich bij delen van het advies.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies maatregelen en instrumenten voor MAP 7

Download (grootte: 616.9 KB, type: application/pdf)