Ontwerpstrategie Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 jul 2019
Productnummer
2019-011

Dit advies werd opgemaakt vanuit het perspectief van de taakstelling van de Minaraad. Daarom werd er in dit advies gefocust op de klimaat-, milieu- en natuuraspecten van het landbouwbeleid, zonder evenwel afbreuk te willen doen aan de diverse andere belangrijke kernpunten van dit beleid. Het opzet van dit advies was dan ook om de punten van eensgezindheid, maar ook deze van verdeeldheid helder weer te geven.

De Raad komt tot een gezamenlijke duiding van de vereisten waaraan een nationaal strategisch GLB-plan zou moeten voldoen en komt ook tot een gezamenlijke beschrijving van het tot dusverre gevoerde consultatieproces in dit verband. Er blijft echter verdeeldheid inzake de appreciatie van de tot dusverre gevoerde inspraakprocessen.

Betreffende de door het voorstel van Verordening gevraagde SWOT-analyse is men het erover oneens in welke mate er in deze fase al daadwerkelijk kan gesproken worden van een Vlaamse SWOT-analyse. Wél wordt er een overeenstemming op hoofdlijnen bereikt over inhoudelijke elementen die meegenomen moeten worden bij de uitwerking van een SWOT-analyse inzake de klimaat-, milieu- en natuuraspecten van de Vlaamse landbouw.

Wat de door het voorstel van Verordening gevraagde identificatie van behoeften en interventielogica betreft, blijft er onenigheid over de vraag in welke mate het voor advies voorgelegde document tegen dat licht moet gehouden worden. Wel wordt er een overeenstemming in hoofdlijnen bereikt bij opmerkingen betreffende het in rekening brengen van de geldende Vlaamse milieuplannen in de behoefteanalyse.

Ook inhoudelijk is men het voor het overige op een aantal punten oneens gebleven, in hoofdzaak over het naar aanleiding van de vereiste behoeftenanalyse opduikende vraagstuk van de verhouding tussen de diverse componenten van duurzame ontwikkeling, evenals over het vraagstuk van de invulling van de onderdelen en structuur van de interventiestrategie.

Tot slot wordt er een korte beschouwing gewijd aan de plaats van bosbouw in het geheel.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Ontwerpstrategie Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027

Download (grootte: 736.5 KB, type: application/pdf)