Bufferstroken naast waterlopen (met SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
16 sep 2021
Productnummer
2021-023

De SALV en Minaraad werden om advies gevraagd over wenselijke evoluties inzake de bufferstroken rond waterlopen. De achtergrond van de adviesvraag is een aangekondigde verandering in de definitie van “waterlichamen” in het Decreet Integraal Waterbeleid en de wijzigingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

De raden kaderen deze vraag in een ecosysteembenadering. Ze behandelen op hoofdlijnen de belangrijkste gegevens die hen bekend zijn over de effecten van bufferstroken, zowel de effecten op milieu- en natuurdoelstellingen als de socio-economische effecten. Deze gegevens blijken beperkt, terwijl de intentie om de regelgeving te wijzigen, al van 2016 dateert. De raden betreuren dan ook dat de beleidsvoorbereiding niet ernstiger en doortastender is opgevat.

De raden herhalen daarom met aandrang hun vraag naar de opmaak van een ex-ante beoordeling. Gezien de timing, dient deze beoordeling opgemaakt te worden op basis van de bestaande studies, modellen en cijfers, en dient deze rekening te houden met de daaruit voortvloeiende onzekerheden. De raden bevelen aan om de CIW opdracht te geven om deze beoordeling op te maken en vragen om de maatschappelijke actoren te betrekken bij de belangrijkste milestones in het proces. De raden zijn bereid hierin verder een faciliterende rol te spelen. Ze menen immers dat er vooruitgang kan geboekt worden door de bestaande kennis toe te lichten aan en te bespreken met de doelgroepen, met het oog op de gevraagde objectivering en afweging.

In aanloop naar dit proces, formuleren de raden nu al enkele inhoudelijke krachtlijnen. Ze vragen om een objectivering van de kosten en baten uit te voeren, en daarbij niet alleen de impact en de kosten voor de verschillende opties in beeld te brengen, maar ook de kansen, via een SWOT benadering. De raden vragen verder om verschillende verduidelijkingen en wijzen op de relaties met de milieudoelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en op kansen voor synergiën. Ze willen geen voorafname doen over de finale keuzes, net omdat volgens hen bij het maken van die keuzes de impact ervan moet gekend zijn.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads

Advies bufferstroken naast waterlopen

Download (grootte: 389.3 KB, type: application/pdf)