Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
18 mrt 2022
Productnummer
2022-004

De SALV en de Minaraad adviseerden samen over de invulling die Vlaanderen wenst te geven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027. Elke lidstaat moet immers op grond van de nieuwe Verordening GLB een strategie opmaken, waarbij invulling gegeven wordt aan de zgn. pijler 1 (hoofdzakelijk inkomenssteun) als de pijler 2 (plattelandsmaatregelen). Het Vlaamse ontwerp strategisch GLB-plan is dan ook zeer omvattend en haakt in op nagenoeg alle thema’s die onder het brede landbouwbeleid te begrijpen zijn.

De alomvattendheid van de strategie, de fundamenteel verschillende kijk van raadsorganisaties over sleutelvraagstukken bij deze strategie, samen met het feit dat het eigenlijke debat binnen de adviesraden pas laat onder stoom kwam, hebben ertoe geleid dat er geen consensus onder de raadsorganisaties kon worden bereikt. Voorbeelden van thema’s waarover verdeeldheid bleef bestaan zijn onder meer de definitie actieve landbouwer, de verduurzaming van de landbouw en de feitelijke of verhoopte GLB-bijdrage daaraan, de concrete inzet van diverse instrumenten voor milieuzorg, evenals de kwaliteit van de meegeleverde plan-MER.

De adviesraden zijn het er wel eens over dat er een urgente nood is om het strategisch GLB-plan aan te vullen en af te stemmen met een beter en breder handels-, mededingings- en economisch beleid rond landbouw. Dit moet het ongelijke speelveld op wereldvlak aanpakken en evenwichtige relaties binnen de agrovoedingsketen garanderen, zodat het GLB-instrument van de basisinkomenssteun voor duurzaamheid effectief kan zijn (gegeven de daling van het GLB-budget). De raden vragen ook om het strategisch GLB-plan, en de uitvoering ervan, te onderwerpen aan een welzijnstoetsing en binnen het plan een aanpak op te nemen rond welbevinden binnen de landbouwsector.

In aanloop naar deze strategiebepaling had de Minaraad in de afgelopen jaren al drie keer geadviseerd over het toekomstige Vlaamse landbouwbeleid. Een eerste advies werd vastgesteld op 20 april 2017, naar aanleiding van een gedachtewisseling in de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement. Een tweede advies kwam er tot stand samen met SALV, op 26 april 2018, en dit naar aanleiding van de door de Europese Commissie uitgebrachte mededeling “de toekomst van voeding en landbouw”. Het derde advies werd uitgebracht op 17 juli 2019, op vraag van het Departement Landbouw en Visserij. Het handelde over de contouren van de aankomende ontwerpstrategie voor het Vlaams Strategisch GLB-plan en was eveneens sterk verdeeld. Gelet op de relevantie van het landbouwbeleid voor het natuur- en milieubeleid zal de Minaraad ook in de toekomst deze werking verder zetten – waar mogelijk in samenwerking met de SALV.

 

Coördinator
: Naam Pieter De Graef
: Organisatie SALV
: E-mailadres pdgraef@serv.be
: Telefoon 02 20 90 138

Co-auteur(s)
: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Advies Strategisch GLB-Plan 2023-2027

Download (grootte: 1.1 MB, type: application/pdf)