Wijzigingen waterwetgeving (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
16 sep 2021
Productnummer
2021-022

Op 16 september stelde de Minaraad samen met SERV en SALV een advies vast over het voorstel voor diverse wijzigingen in de waterwetgeving. In dit voorstel worden aanpassingen voorgesteld ter voorbereiding van de omzetting van de Europese Verordening inzake hergebruik van water, wordt de wetgeving inzake de informatieplicht en de watertoets bijgesteld, en worden enkele bepalingen toegevoegd die het gevolg zijn van het zogenaamde Wezer-arrest (C-461/13), uitgesproken door het Europees Hof.

De raden vinden het belangrijk dat Vlaanderen tijdig werk maakt van de omzetting van de Europese Verordening inzake hergebruik van water. Ze vragen daarbij om een grondig debat over de gevolgen van de voorstellen om in de Vlaamse implementatie de scope van de verordening te verbreden. De raden stellen voor om het toepassingsgebied te verengen tot dat van de Verordening, en/of specifieke toepassingen die voor ogen worden gehouden. Daarnaast vragen ze om goed af te stemmen met de federale overheidsinstanties en het begrip “gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid” te verduidelijken.

De raden herhalen hun steun voor de informatieplicht en de watertoets. Ze steunen de voorgestelde decreetswijzigingen, mits het onderscheid tussen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgevoelig gebied vervangen wordt door het meer gedifferentieerde systeem dat hen werd toegelicht. Ze formuleren verdere aanbevelingen over enkele aspecten van het vervolgproces: de timing, het overleg over de informatieplicht en de attestering. De raden steunen de ambitie om door de aangepaste kaarten de reële kans op overstromingen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ze bevelen aan om een goed uitgewerkte duiding op te zetten bij de wijzigingen, gericht op zowel doelgroepen als het grote publiek. De raden vragen een voorafgaand overleg waarin verdere toelichting wordt gegeven bij een aantal keuzes. Tenslotte formuleren ze enkele aanbevelingen over de bredere doorwerking van deze kaarten.

In het kader van de implementatie van het Wezer-arrest (en de definitie van “achteruitgang” in de Kaderrichtlijn Water) vragen de raden om te motiveren waarom de beoordeling van wat “activiteiten van groot maatschappelijk belang” zijn, niet wordt overgelaten aan de Vlaamse Regering. Daarnaast vragen ze om het decreet aan te passen, zodat het in lijn is met de bepalingen en voorwaarden uit de Kaderrichtlijn Water, art. 4.7.

Tenslotte formuleren de raden een reeks vragen tot verduidelijkingen, aanbevelingen en meer tekstuele opmerkingen op de overige wijzigingen in dit decreet.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads