VLAREM: inrichtingen met schildpadden

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
07 jun 2021
Productnummer
2021-015

Op 11 mei 2021 ontving de Minaraad een adviesvraag inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, enz.

De Minaraad is reeds ingegaan op enkele aspecten inzake het waterbeleid, in een gezamenlijk advies met de SERV en SALV (advies 2021-013).

Met dit briefadvies gaat de Minaraad in op de suggestie om speciale aandacht te besteden aan de kwestie van het wijzigingsartikel 46,1° met betrekking tot het vrijstellen van het houden van schildpadden van elke meldings- of vergunningplicht. De Raad wijst op de complexe huidige toestand, waarbij het houden van schildpadden onderworpen is aan vier regelgevende kaders (Dierenwelzijn, VLAREM, CITES en het Soortenbesluit).

De Raad is het niet eens met de inschatting dat het houden van schildpadden per definitie geen gevaar vormt voor de omgeving en wijst op de risico’s voor bijtletsels, Salmonella en (vooral) het invasief karakter van een aantal soorten, met risico’s voor de biodiversiteit. Om die reden stelt de Raad voor om de lijst van “gevaarlijke” dieren (volgens Vlarem) uit te breiden op basis van een criterium i.v.m. de risicobeoordeling van het invasief karakter van de soorten en om deze lijst ook voor schildpadden te blijven gebruiken als criterium voor de vergunningplicht.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Advies VLAREM: inrichtingen met schildpadden

Download (grootte: 375.5 KB, type: application/pdf)