Besluit complexe projecten (met SERV en SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-026

Op 9 mei 2014 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten goed. Minaraad, SERV en SALV brengen hierover een gezamenlijk advies uit.

Het ontwerpbesluit geeft invulling aan de in het decreet uitgezette krachtlijnen, waarover de Raden in juli 2013 adviseerden. De Raden stellen vast dat de inhoud van het definitief goedgekeurde decreet complexe projecten slechts minimaal afwijkt van het voorontwerp van decreet waarover ze adviseerden. Volgens de Raden is maar in beperkte mate rekening gehouden met hun adviezen, die toch wel een aantal kritische bedenkingen bevatten bij het voorontwerp van decreet.

In dit advies formuleren de Raden een aantal opmerkingen bij het ontwerpbesluit, meer bepaald in verband met volgende kwesties:

  • De koppeling tussen het formele en het informele proces. Meer nog dan de nieuwe geïntegreerde besluitvormingsprocedure waarin het decreet complexe projecten voorziet, zal de manier waarop het informele overlegproces conform de routeplanner in de praktijk wordt toegepast volgens de Raden bepalend zijn voor de mate waarin het decreet effectief zal leiden tot het sneller en beter realiseren van belangrijke investeringsprojecten. Om te garanderen dat er effectief ruimere inspraakmogelijkheden zijn in een vroegere procesfase, vragen de Raden dat de procesnota wordt opgesteld bij het begin van de verkenningsfase en dat deze actief wordt bekendgemaakt ten laatste op het moment van de startbeslissing.
  • De transparantie van het proces. De Raden vragen dat er zo snel mogelijk een juridisch sluitend antwoord wordt geven op de vraag van de Raad van State of de startbeslissing al dan niet moet worden beschouwd als een aanvechtbare administratieve rechtshandeling. Indien de startbeslissing effectief moet worden beschouwd als een aanvechtbare administratieve rechtshandeling, is het volgens de Raden aangewezen om voor de startbeslissing dezelfde bekendmaking te voorzien als voor het voorkeurs- en het projectbesluit.
  • De advisering over en de inhoud van een voorkeurs- en projectbesluit. Opdat effectief niet wordt geraakt aan de doelstellingen en inhoudelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de sectorale regelgeving: 1) benadrukken de Raden dat de leidend ambtenaar vertrekkende van bestaande adviesplichten, zoals voorzien in de sectorale regelgeving, moet streven naar het zoveel mogelijk uitbrengen van een geïntegreerd advies en 2) is het volgens de Raden aangewezen om te voorzien in een handleiding of checklist die de vergunningverlenende overheid kan gebruiken bij het opstellen van het voorkeurs-/projectbesluit.
Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads